Bostäder är svåra att köpa för unga
Barn och unga
Ny modell gör det möjligt för unga vuxna att äga sin bostad
Bostäder i kombination med de nya amorteringskraven och kreditrestriktioner slår hårt mot unga vuxna. Situationen gör det svårt för dem att köpa bostad.