Skip to main content
Hem » nyheter » Dags att planera för ett äldreboende vi faktiskt skulle vilja bo på! 
Sponsrad

I Sverige står vi inför en demografisk förändring där den äldre befolkningen inte bara blir större utan också lever längre. Det kräver en ny syn på äldreboenden – en vision om platser där äldre inte bara finns, utan aktivt deltar, trivs i gemenskap och berikar vårt samhälle. Arkitekter, planerare och fastighetsägare spelar en central roll i denna omvandling, där modiga idéer och teknologiska innovationer formar framtidens boende för äldre.

– Vi behöver omdefiniera äldres roll i staden. Utmaningen ligger i att skapa platser där äldre ses som en resurs istället för ett hinder, och berikar vårt samhälle, säger Martin Nilsland, Arkitekt och ansvarig för omsorgsfastigheter på Carlstedt Arkitekter.

Den påtagliga ökningen av äldres utanförskap kräver omtanke och åtgärder. 

– Undersökningar visar att ensamhet bland äldre är ett växande problem och det är vår skyldighet att adressera hur vi utformar bostäder för äldre, påpekar Martin.

Martin Nilsland
Carlstedt Arkitekter

Boendeformer för äldre är många och varierade, men det råder en akut brist på äldreboendeplatser, och det nuvarande utbudet speglar inte alltid de äldres behov eller livsstil. 

– Äldreboenden bör vara mer än bara en plats för omsorg; de bör vara en integrerad del av samhället, där de äldre kan känna sig värdefulla och inkluderade, förklarar Martin.

Synen på äldreboendet som sista anhalt i livet behöver omprövas. Vi måste också öka byggtakten och tänka kreativt så att de äldreboenden som byggs utformas så att de uppfyller bådee dagens och morgondagens behov.

Nya perspektiv för äldreboenden

Utsikt mot liv och rörelse: Äldre-boendet bör erbjuda utsikter som stimulerar och engagerar, skapar känslor av delaktighet och gemenskap.

Nära vård: Integrationen av äldreboenden, vårdcentraler och andra servicefunktioner kan erbjuda holistiska lösningar som förenar närsamhällets resurser.

Innovativa boendeformer: Fler nyskapande boendeformer för äldre behövs där ny teknik kan öka äldres självständighet och användas för att frigöra tid åt personalet för att ge bättre omsorg.

– Vår gemensamma framtid inom äldreomsorgen ligger i våra händer. Genom att omdefiniera äldreboenden kan vi skapa en framtid där ålderdomen inte bara är en sen fas i livet, utan en aktiv, integrerad del av vårt levande samhälle, avslutar Martin.

Next article