Skip to main content
Hem » nyheter » Chefoskopet, ett stöd för att utveckla chefers förutsättningar
Sponsrad

Chefoskopet är ett forskningsbaserat och kostnadsfritt verktyg. Det grundar sig på gedigen forskning om vilka organisatoriska förutsättningar som har betydelse för att chefer ska kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Arbetet med verktyget resulterar i konkreta förbättringsinsatser som passar just den egna organisationen. 

Idag står äldreomsorgen inför stora utmaningar som omställning till digitala arbetssätt och verksamhetsutveckling med krav på ökad kompetens. Det gäller också att förebygga höga kostnader för sjukfrånvaro och klara kompetensförsörjningen. En viktig del för att kunna rekrytera och behålla både chefer och medarbetare med rätt kompetens, är att arbeta med arbetsmiljön. 

Malin Ljungzell
Projektledare, Suntarbetsliv

Med hjälp av Chefoskopet får organisationen en samlad bild av hur de egna chefernas organisatoriska förutsättningar ser ut och vad som går att förbättra. Bland annat undersöker man hur cheferna upplever balansen mellan krav och resurser och hur de fördelar sin arbetstid. Det ger insikter om hur ledningen kan förbättra chefers organisatoriska förutsättningar, säger Malin Ljungzell, som har varit med och utvecklat verktyget på Suntarbetsliv på uppdrag av fack och arbetsgivare. 

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. 

Ledstång i verksamhetsutvecklingen 

I Lycksele framkom signaler om att något behövde göras för att förbättra situationen för chefer inom äldreomsorgen. De hade höga sjuktal och chefer som inte hann med sina uppgifter. En del slutade och det var svårt att rekrytera nya. Kommunen bestämde att de skulle använda Chefoskopet för att utreda chefernas arbetsmiljö. 

– Upplägget har öppnat upp för diskussioner kring hur vi egentligen har det, vad vi lägger tiden på och vilka förändringar vi kan göra, berättar enhetschefen Johanna Tossman. 

Chefoskopet ger konkret stöd i verksamhetsutvecklingen. Verktyget bidrar till en god kvalitet och en bra arbetsmiljö för cheferna, och det påverkar även medarbetare och därmed verksamheten positivt. Ytterligare ett mål är att öka attraktiviteten för chefsrollen.  

Johanna Tossman
Enhetschef, Lycksele kommun

Strukturerad genomförandemodell 

Chefoskopet består dels av en kunskapsdel som riktar sig till högre ledningsgrupper, dels av en genomförandedel där chefernas organisatoriska förutsättningar kartläggs och analyseras. 

– I ett första steg tar ledningen del av vad forskningen säger om chefers förutsättningar. Det ger ett gemensamt språk och en samsyn. Därefter kartläggs chefernas organisatoriska förutsättningar och utifrån enkätsvaren kan ledningen prioritera och fatta beslut om insatser som ger effekt i rätt riktning, fortsätter Malin Ljungzell, projektledare på Suntarbetsliv. 

– En av styrkorna med Chefoskopet är att det är ett partsgemensamt och forskningsbaserat verktyg utan kommersiella intressen, avslutar Malin Ljungzell. 

Om Chefoskopet

Ett verktyg från Suntarbetsliv:
– Skifta fokus från individ till organisation
– Ge stöd i chefsrollen
– Stärka dialogen i hela organisationen
– Ge chefen ett rimligt antal medarbetare
– Erbjud jämlika förutsättningar

Next article