Hem » Vård och Omsorg » Utmaningarna för äldreomsorgen kräver bättre arbetsvillkor och kompetenshöjning
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Utmaningarna för äldreomsorgen kräver bättre arbetsvillkor och kompetenshöjning

Foto: Pexels

De senaste 20 åren har gruppen av äldre över 80 år ökat markant, mer än 20 procent, men antal äldre i behov av äldreomsorg har minskat något och är idag drygt 321 000. Under denna period har antalet personer med hemtjänst ökat något och de i särskilt boende minskat kraftigt.

Eva Eriksson

Förbundsordförande, SPF Seniorerna

Foto: Tomas Södergren

Gösta Bucht

Sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna

Foto: Edel Puntonet

Äldreomsorgen har genomgått flera stora förändringar. Inte minst Ädelreformen 1992 då socialtjänsten fick ansvar för äldres sjukvård, först på alla särskilda boenden och nu även hemsjukvården. En väl fungerande hemtjänst och hemsjukvård gör det möjligt för många fler äldre att kunna stanna i eget boende, en vilja som de flesta äldre och kommuner har. I den kommunala omsorgen och sjukvården saknas dock tyvärr geriatrisk kompetens och i de flesta regioner är geriatrik, om den överhuvudtaget finns, alldeles för liten för att finnas tillhands i tillräcklig utsträckning.

Ett krävande arbete

Att arbeta i äldreomsorgen är ett ansvarsfullt och krävande arbete. Arbetet kräver både fysisk styrka och en förmåga till inlevelse i omsorgstagarens situation. Empati, gott bemötande, lyhördhet för omsorgstagarens behov, vara flexibel, kunskap i omvårdnad och om många olika funktionsnedsättningar. Allt detta ska omsorgspersonalen passa in i en toppstyrd organisation med krävande arbetsscheman. Inte minst inom hemtjänsten. Dessutom har äldreomsorgen en kompetensbrist, hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter och en lönebild som inte svarar mot kraven i arbetet.

De stora utmaningarna

En väl fungerande äldreomsorg ska ge en omsorg och service på omsorgstagarens villkor och som stärker förutsättningarna att leva ett värdigt och självständigt liv. Ett liv fyllt av välbefinnande, livsglädje, gemenskap och trygghet. De stora utmaningarna för äldreomsorgen för att klara den ökande andelen äldres behov av äldreomsorg är rekrytering och kompetenshöjning. Omsorgstagaren måste i mycket högre utsträckning få kontroll över sin vård och omsorg, när, var och hur de beviljade insatserna skall utföras, känna trygghet i att hjälpen finns till hands när den behövs och inte blir fragmentiserad på grund av för stort antal omsorgspersonal och dålig kontinuitet.

Så bör äldreomsorgen förbättras

Vägen till förbättring är fler undersköterskor med högre kompetens, lika i hela landet, en kontinuerlig kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem. Geriatrisk kompetens måste höjas inom hela äldreomsorgen, fler geriatriker behövs. Lön och karriärmöjligheter måste utnyttjas för att göra yrkena attraktivare. Ledningsfunktioner och kommunikation måste förbättras och det dagliga arbetets utformning måste ske i mindre ”självstyrande” arbetsgrupper med ett begränsat antal omsorgstagare.

Nästa artikel