Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Effektiva digitala verktyg för ökad livskvalitet
Sponsrad

Att den svenska äldreomsorgen inte lever upp till de ställda vårdkraven bekräftas av IVO:s senaste delrapport om SÄBO som nu svart på vitt visar brister inom samtliga synade kommuner. Men det finns lösningar. 

Utbildning och uppföljning är vägen framåt

Enligt IVO:s undersökning saknar var tredje kommun dokumentationskoder i samtliga journaler. För att åtgärda dessa brister är utbildning nyckelordet. Pulsen Omsorg genomför löpande utbildningsinsatser kring dokumentation och ger sina kunder stöd i arbetssätt och processer. Genom dessa insatser kan Pulsen Omsorgs experter både utbilda i verktyg och verksamhetsprocesser samt som en gränsöverskridande aktör ge råd utifrån beprövade arbetssätt. 

IVO:s rapport om bristande kontinuitet och dokumentation visar på att 44% av brukarna saknar dokumenterad vårdplan. IVO beskriver vidare att det i 6 av 10 journaler helt saknas dokumentationskoder, vilka är grundpelare för en god och säker vård. Med det finns lösningar på problemen.

Ökad kvalitet med rätt lösningar

Pulsen omsorg tillhandahåller effektiva digitala verktyg som ökar kvalitet och minskar tidsåtgång i hemtjänst och på särskilda boenden. Med tjänsten Combine får personalen verktyg som möjliggör hög kvalitet på planering, processer och dokumentation. Combine är byggt utifrån Socialstyrelsens rekommendationer med processbaserad hantering av såväl dokumentation som integrerad hantering av dokumentationskoder (KVÅ, ICF) och regelverk för enhetlig och strukturerad informationshantering.

Verktyg i vardagen

I Combines digitala ekosystem flödar information mellan olika tjänster vilket ger en helhetslösning med obruten omsorgskedja – från myndighetsutövning till utförare och brukare. Med Pulsen Omsorgs lösningar kan dokumentation om brukaren och insatserna ske på plats hos brukaren. Därigenom minskas behovet av dubbel dokumentation, riskerna för att information inte dokumenteras minimeras och tid sparas för alla involverade. Dessutom minskar risken för brister i informationsöverföring mellan olika vårdkontakter.

Next article