Hem » Vård och Omsorg » Samverkan och tidiga insatser förebygger att unga hamnar i gängkriminalitet
Tillbaka till samhället

Samverkan och tidiga insatser förebygger att unga hamnar i gängkriminalitet

ungdomar tittar ut över staden
ungdomar tittar ut över staden
Foto: Unsplash

Unga som saknar framtidstro, goda förebilder och inte möter tillräckligt många vuxna som stödjer och tror på deras förmåga riskerar att dras in i gängkriminalitet. Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige, anser att det är hög tid att mobilisera och att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända utvecklingen.

Barn som inte klarar grundskolan med godkända betyg riskerar att hamna i utanförskap och det blir därmed lättare att locka in dem i kriminella gäng. Vi måste agera för att alla barn ska kunna få lyckas i skolan, skapa framtidstro och säkerställa att skolan verkligen fullföljer sitt uppdrag – att alla barn tar sig igenom grundskolan med godkända betyg. Barn som utsätts för våld i olika former löper också ökad risk att fångas upp av de kriminella gängen, säger Pernilla Baralt.

pernilla baralt unicef

Pernilla Baralt

Generalsekreterare, UNICEF Sverige

Foto: Melker Dahlstrand

Hon understryker vikten av att fånga upp barn som befinner sig i riskzonen så tidigt som möjligt, gärna redan på BVC och i förskolan. 

Ett nyckelord i arbetet med att förebygga att unga rekryteras till kriminella gäng är samverkan. Pernilla Baralt efterlyser tillräckliga resurser och rätt kompetens samt en närmare samverkan mellan alla vuxna runt barnet; föräldrar, skola, förskola, barnhälsovård, socialtjänst, civilsamhälle och rättsvårdande myndigheter.

Överbrygga glappet i socialtjänsten

– Samtliga insatser som genomförs för att stävja gängkriminalitet bland unga bör ta avstamp i ett barnrättsperspektiv och i barnets bästa. Barnet behöver göras delaktiga i de beslut som rör dem, säger hon.

Hon anser även att man bör införa tidiga insatser i skolan såsom läxhjälp på skoltid, redan från tidig ålder. Ytterligare en viktig åtgärd är att minska glappet mellan frivillighet och tvång i socialtjänstens arbete. Med nuvarande lagstiftning bygger socialtjänstens insatser i hög utsträckning på frivillighet, vilket innebär att om föräldrarna säger nej så kan socialtjänsten i dagsläget inte sätta in förebyggande insatser för ett barn som dragits in i kriminalitet.

– Det är viktigt att socialtjänsten får det lagstöd som behövs för att kunna sätta in skyddsåtgärder för barn, även om föräldrarna säger nej, säger Pernilla Baralt.

Nästa artikel