Hem » Vård och Omsorg » Så kan vi bidra till världens bästa äldreomsorg
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Så kan vi bidra till världens bästa äldreomsorg

Foto: Unsplash

I sitt sommartal satte statsminister Stefan Löfven en ny målsättning för svensk politik: Vi ska ha världens bästa äldreomsorg. Det är en lovvärd ambition som är lätt att skriva under på. Nu krävs handling bakom orden. Vårdföretagarna menar att privata utförare spelar en nyckelroll i att nå målet.

Coronapandemin har prövat samhället och äldreomsorgen i synnerhet. Under flera månader har såväl offentliga som privata verksamheter kämpat för att hålla smittan ifrån de allra sköraste. Jakt på skyddsutrustning, att säkra bemanningen när många tvingas stanna hemma från jobbet och fokus på att i varje given insats upprätthålla rutiner har präglat våren och sommaren.

Anna Bergendahl

Näringspolitisk expert inom äldreomsorg – Vårdföretagarna

Foto: Vårdföretagarna – Almega

Sabina Joyau

Näringspolitisk chef – Vårdföretagarna

Foto: Vårdföretagarna – Almega

Svensk äldreomsorg håller i många avseenden hög standard. Äldre är överlag mycket nöjda med sin omsorg. I Sverige kan äldre tillbringa sina sista år i en hemlik miljö, istället för på en institution. Internationella jämförelser visar att vi har mycket personal i förhållandet till antalet äldre. Det är styrkor att slå vakt om.

Men det finns flera områden som behöver utvecklas, där privata aktörer kan bidra ännu mer. Det handlar i huvudsak om fyra områden:

Bygg bort bristen på äldreboenden

Idag tvingas många äldre vänta orimligt länge på en plats på ett äldreboende. Fram till 2026 bedömer Finansdepartementet att 560 nya äldreboenden behöver byggas – det brådskar. Genom att låta privata aktörer stå för investeringen kan kommuner få tillgång till moderna äldreboenden för sina invånare. Detta utan att behöva belasta kommunens balansräkning i tider då ekonomin på många håll är ansträngd.

Öppna upp för innovation

Kommuner bör ställa krav på resultat och nytta för brukare. Men idag reglerar avtalen i alltför hög grad i detalj hur omsorgsgivaren ska utföra arbetet. Verksamheterna måste få mer frihet att utveckla nya arbetssätt.

Redovisa kvaliteten på omsorgen

För att få full utväxling av att privata utförare verkar inom äldreomsorgen måste brukare, anhöriga, huvudmän och skattebetalare kunna jämföra alternativen. Idag finns inget enhetligt sätt att redovisa hur väl en verksamhet fungerar. Här måste staten ta ett ansvar och utveckla relevanta kvalitetsmått. Det underlättar för brukare och anhöriga att göra ett välinformerat val och stimulerar verksamheterna till att utvecklas.

Likvärdiga villkor för offentliga och privata aktörer

I många kommuner går verksamheten i egen regi med underskott år efter år, medan de privata utförarna kämpar för att få verksamheten att gå ihop med befintlig ersättning. Det borde vara självklart att ge verksamheterna likvärdiga förutsättningar att ge äldre en god omsorg.

Med rätt förutsättningar kan Vårdföretagarnas medlemsföretag bidra till att statsministerns målsättning om äldreomsorgen blir verklighet.

Nästa artikel