Hem » Vård och Omsorg » Luftrening ger trygga äldreboenden
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Luftrening ger trygga äldreboenden

Portrait of a smiling elderly woman
I samarbete med: Genano
Foto: Shutterstock
Portrait of a smiling elderly woman
I samarbete med: Genano
Foto: Shutterstock

I Sverige är vi duktiga på vattenrening. Vi ser det som självklart att dricksvattnet håller hög kvalitet och är fritt från föroreningar. I kontrast till det står luften vi andas. En vuxen person tar ungefär 20 000 andetag under ett dygn, men hur många av oss tänker på luftens kvalitet?

Folkhälsomyndigheten skriver att föroreningar i inomhusluften kan delas in i partiklar som finns svävande i luften, samt flyktiga ämnen (VOC) och gaser. Som en faktor med negativ påverkan på luftkvaliteten anger Folkhälsomyndigheten en felaktigt anpassad ventilation. Men klarar ens en korrekt anpassad ventilation att avlägsna alla ohälsosamma föroreningar?

Bra ventilation är inte detsamma som bra luftkvalitet

I snart 50 år har det ansetts som självklart att bra ventilation är en garanti för bra luftkvalitet. Denna uppfattning är på väg att ruskas om i grunden och det finns flera orsaker till det. Inom EU pågår ett forskningsprojekt som kommer att jämställa ventilationen med andra åtgärder, exempelvis luftrening.

Svenska Arbetsmiljöverket anger i sina nya föreskrifter att luftväxlingen på arbetsplatser ska ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas. Många undrar säkert hur det ska gå till, men återigen sätts det fokus på ventilationen.  Den pågående Coronapandemin gör också att frågan om ren och partikelfri inomhusluft får en extra dimension. Många forskare är eniga om att viruset är luftburet. 200 forskare står bakom en artikel i British Medical Journal där man pekar på ett stort antal mätningar som visar att viruset kan smitta genom luften.

Luftrenare renar luften från partiklar som sprider virus

Företaget Genano har med en patenterad luftreningsteknologi hjälpt många olika kundkategorier att reducera risken för luftburen smittspridning. Bland kunderna finns ett 100-tal sjukhus runt om i världen och företagets teknik användes redan år 2003 i samband med MERS-epidemin. Då var det ett Centralsjukhus i Saudiarabien som installerade företagets luftrenare för att förhindra smittspridning. 

Genano AB vill nu öka kunskapen i Sverige om att luftrening måste ses som ett nödvändigt komplement till byggnaders ventilationssystem.

Detta gäller också landets äldreboenden där få boenden kan svara upp mot Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

Äldreboendet där man är trygga även under en pandemi

Personalen inom svensk äldreomsorg har inte haft samma förmån som andra yrkesgrupper under pandemin; att arbeta hemifrån. Man fortsätter att gå till sina arbetsplatser och gör en fantastisk insats för att vårda och hjälpa de boende.

Ett sådant äldreboende är Solgården i Gagnefs kommun. I början av 2020 installerades Genanos luftrenare efter att en renovering lett till problem med Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Kort tid efter installationen förbättrades situationen markant.

På Solgården känner man idag också en trygghet i att ha luftrenarna under Corona-pandemin. 

Nästa artikel