Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Framtidens äldreomsorg kräver fokus på innovation, ledarskap & minskad detaljstyrning
Vård och Omsorg

Framtidens äldreomsorg kräver fokus på innovation, ledarskap & minskad detaljstyrning

Foto: Tim Sobek.

De kommande tio åren kommer antalet äldre över 80 år i Sverige öka med en kvarts miljon. 50 000 fler seniorer kommer att vara i behov av hemtjänst och vi behöver 30 000 fler äldreboendeplatser. För att äldreomsorgen ska kunna hantera sitt framtida uppdrag krävs långsiktiga kompetensförsörjningsstrategier och en kombination av åtgärder som kompetenssatsningar, innovativ välfärdsteknik och nya arbetssätt. Det anser Anna Bergendal, Vårdföretagarnas näringspolitiska expert.

Äldreomsorgen är och förblir en personal-intensiv bransch. Kompetensförsörjnings-frågan är därför avgörande för att verksamheterna ska kunna klara av sina framtida åtaganden. Många diskuterar kompetensförsörjningsfrågan som en framtida utmaning, men vi måste agera genom att vända på varenda sten redan nu, innan det är för sent, säger Anna Bergendal, som är jurist i botten och tidigare har varit politiskt verksam. Sedan tre år tillbaka är hon näringspolitisk expert med särskilt ansvar för äldreomsorg– en bransch- och arbetsgivarorganisation för privat driven omsorg.

Detaljstyrning låser verksamheterna

Många faktorer samspelar för att äldreomsorgen ska kunna attrahera och behålla fler medarbetare framöver. Enligt Anna Bergendal handlar det om att skapa attraktiva arbetsplatser, ge medarbetarna utrymme att själva utforma arbetet utifrån de äldres förutsättningar och behov. Men även att inkludera välfärdsteknik på ett smart sätt och att minska detaljstyrningen.

–Den detaljstyrning som på många håll präglar äldreomsorgen, exempelvis i form av bemannings och kompetenskrav eller hård minutstyrning, ger inte verksamheterna och medarbetarna rätt förutsättningar att nyttja sin erfarenhet och kompetens till att utforma arbetet utifrån de äldres behov. Personalen blir låst, innovationskraften hämmas och branschen riskerar att tappa i attraktivitet. Vi vill därför se mindre detaljstyrning och mer flexibilitet i framtidens äldreomsorg, säger Anna Bergendal.

Anna Bergendal
Jurist och näringspolitisk expert
Foto: Tim Sobek

Viktigt att mäta arbetsmiljön

De äldreomsorgsaktörer som är duktiga på att attrahera och behålla medarbetare tillämpar ofta ett nära och lyhört ledarskap med möjlighet till delaktighet och utveckling. De mäter dessutom kontinuerligt medarbetarnas nöjdhet.

–Arbetsmiljömätningar visar att medarbetare i äldreomsorgen i allmänhet uppfattar sitt arbete som mer meningsfullt i förhållande till andra yrkesgrupper. Två av våra medlemmar har rankats bland Sveriges 50 bästa arbetsgivare. Vi behöver bli bättre på att sprida de fördelar som finns med att arbeta i äldreomsorgen, säger Anna Bergendal.

Välfärdsteknik viktig pusselbit

Hon betraktar välfärdsteknik som en del av lösningen på äldreomsorgens framtida utmaningar. Tekniken kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att frigöra tid, öka tryggheten för de äldre och samtidigt stärka äldreomsorgssektorns attraktivitet som arbetsgivare.

–Sensorer för digital nattillsyn och nyckelfri hemtjänst är exempel på välfärdsteknik som kan underlätta vardagen och avlasta personalen. För att äldreomsorgen fullt ut ska kunna tillvarata välfärdsteknikens potential krävs att regelverket stöttar teknikutvecklingen genom att inte sätta käppar i hjulet, säger Anna Bergendal.

Så kan man sänka trösklarna till äldreomsorgen

Innovativa arbetssätt som tar avstamp i behoven på plats utgör ytterligare en viktig förutsättning för framtidens äldreomsorg. Somliga äldreboenden har exempelvis inrättat en ny befattning, serviceassistenter. De avlastar undersköterskorna med matlagning, tvätt och städning.

–Serviceassistenterna gör att undersköterskorna kan fokusera mer på omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter. Jag betraktar serviceassistentyrket som ett sätt att attrahera nya medarbetare, som genom utbildning också kan gå vidare till undersköterskeyrket, avslutar Anna Bergendal.

Next article