Hem » Vård och Omsorg » Digitaliseringen ger mer tid till individen i äldreomsorgen
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Digitaliseringen ger mer tid till individen i äldreomsorgen

I samarbete med: Cuviva
Foto: Torbjörn Lagerwall
I samarbete med: Cuviva
Foto: Torbjörn Lagerwall

Cuviva är IT-bolaget som levererar digitala lösningar för kommuner och regioner, med fokus på de sköra äldre. Tillämpningen av Cuvivas plattform i Nollvision för undernäring hos äldre är bara ett exempel på hur användandet ger ökad trygghet och högre kvalitet. Detta samtidigt som mer tid kan användas där den verkligen behövs, hos individen.

Cuviva har tagit sig an uppgiften att knyta ihop helheten runt individen, att skapa en plattform för såväl vård som omsorg, och allt med de sköraste individerna i första rummet.  

fredrik koffner medgrundare cuviva

Fredrik Koffner

Medgrundare

Foto: Cuviva

– Digital omställning handlar om att verka i såväl det lilla som det stora – samtidigt. Att ha ett agilt förhållningssätt, både i produktutveckling och i stöd till nya arbetssätt i verksamheten. För att nå skalbarhet behöver utgångspunkten vara en öppen och säker plattform med möjligheter till integrationer av befintliga och nya system. För att möjliggöra vård behöver plattformen även vara en medicinteknisk produkt. Det är vad vi har skapat, säger Fredrik Koffner, medgrundare till Cuviva, som utvecklat en digital plattform för effektiv kommunikation med seniorer inom hemsjukvård och hemtjänst.

Ökar tillgängligheten och underlättar resursplaneringen

Fredrik ser en utveckling där digitala vård- och omsorgslösningar integreras med en kommunikationsplattform som sätter individen i centrum, och när de knyts ihop, blir som en naturlig del av äldreomsorgen.

Gränserna mellan det fysiska och digitala suddas ut, vilket möjliggör en digifysisk vård och omsorg på individens villkor.

– Kommunikationsplattformen gör vårdgivare och utförare mer tillgängliga för seniorer, och videosamtal eller chatt kan genomföras säkert. Detta är också ett kraftfullt verktyg som hjälper verksamheterna att prioritera rätt resurser, vid rätt tillfälle, till rätt individ, säger Fredrik Koffner.

Redan idag kan Cuvivas plattform ge verksamheterna stöd att klara av sitt uppdrag när efterfrågan på vård och omsorg ökar och andelen äldre blir fler. Även administrationstiden kan minskas genom länken mellan olika vårdgivare, vilket frigör mer tid att spendera med patienten/brukaren.

Förebygger undernäring

Cuvivas lösning används även i ”Nollvision för undernäring hos äldre”.

– Vårt arbete inom Nollvisionen är ett exempel på hur en generell plattform för vård- och omsorg kan skapa effekt inom ett specifikt område. Via plattformen kan individen dela sin vardag, hur man upplever maten, om man under perioder har bristande aptit, eller för den delen väga sig, och där värdet går in helt automatiskt. Om en person minskat i vikt larmar systemet till personalen, som genom åtgärder kan häva undernäring eller risk för undernäring.

Stödet finns med individen i vardagen, för att bidra till ökad trygghet, säger Fredrik Koffner.

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Digitaliseringen ger mer tid till individen i äldreomsorgen
Sponsrad

Atea stöttar välfärdens digitalisering med människan i centrum

Digitala lösningar ger välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete, oavsett var i landet de arbetar. Välfärdens yrken kan också bli mer attraktiva när vi använder IT på rätt sätt. 

En utmaning i välfärdens digitalisering är att öka kunskapen kring varför digitaliseringsprocessen genomförs. Det handlar i slutändan om att förse kommunerna med rätt verktyg för att kunna tillhandahålla god omvårdnad och ökad självständighet för den växande gruppen äldre.  

Ökad självständighet för brukare

Brukare som självständigt kan ta sin medicin eller genomföra provtagning i hemmet klarar sig ofta själva längre, vilket minimerar risken för psykisk ohälsa och gör att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Utöver ökad självständighet kan välfärdsteknik även bidra till att minska ensamheten och öka delaktigheten bland äldre.

En av välfärdsteknikens mest intressanta fördelar är möjligheten att avläsa data.

Malin Sölsnaes

– Genom att analysera patientdata kan man exempelvis se om en patients medicinering behöver justeras, vilket i sin tur skapar förutsättningar för fler hälsofrämjande insatser. Med välfärdsteknik kan vi stötta kommunerna med förebyggande insatser som ger brukaren ett mer kvalitativt liv, säger Malin Sölsnaes, äldreomsorgschef på Atea.

Malin Sölsnaes Äldreomsorgschef Atea

Malin Sölsnaes

Äldreomsorgschef, Atea

Foto: Marcus Sölsnaes

Brygga mellan IT och verksamheten

Ateas roll i vården och omsorgens digitalisering är bland annat att agera brygga mellan IT och verksamheten, att ”tala samma språk” är avgörande för att nå framgång kring det vi står inför, menar Malin Sölsnaes. Teamet på Atea äldreomsorg har tidigare arbetat inom socialtjänst, vård och omsorg.

–Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar som inkluderar alltifrån IT-produkter till att analysera och förändra verksamheternas arbetssätt med hjälp av IT.

Vi stöttar även med utbildning, implementation och förändringsledning, support och förvaltning, en plattform där allt hänger ihop och ska ge tydlig nytta för både verksamheten och personalen.

Malin Sölsnaes
Nästa artikel