Hem » Vård och Omsorg » Dags för bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen
Sponsrad

Äldreomsorgen står inför en framtid med ökande vårdbehov där allt äldre vårdtagare ofta har en komplex sjukdomsbild. För att säkerställa god vård av hög kvalitet behöver äldreomsorgen bli en mer attraktiv arbetsplats och vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras.

– Många anställda inom äldreomsorgen vittnar i dag om brister i arbetsmiljön. Det handlar om hög arbetsbörda, detaljstyrning, sjukfrånvaro och hög personalomsättning. För att höja kvaliteten i vården behöver vårdpersonalens, och i synnerhet undersköterskornas arbetsvillkor förbättras omgående, säger Gunilla Nilsson, försäljningschef på Arjo Sverige. 

Kompetensutveckling högprioriterat 

En utmaning inom äldreomsorgen är att det stora behovet av ständig kompentensutveckling åsidosätts i den stressade vardagen. Följden riskerar att bli att många uppgifter utförs av personal som saknar rätt kompetens. 

– Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med kompetensutveckling som fokuserar på hur olika vårdtagare bemöts på bästa sätt är högprioriterat inom äldreomsorgen. Det behöver inte handla om att gå externa kurser, den mest effektiva kompetensutvecklingen sker ofta på plats ute i den dagliga verksamheten, säger Ulrika Olsson, leg. Fysioterapeut och ansvarig för samhällskontakter på Arjo.

Lägsta pris kan bli dyrt i längden

I samband med upphandlingar inom äldreomsorgen går ett kortsiktigt fokus på kronor och ören ofta före kraven på långsiktig kvalitet. Om beslutsfattare inom vården i stället utmanar leverantörer genom att göra funktionsupphandlingar hamnar fokus på att exempelvis minska förekomsten av trycksår i stället för att bara upphandla en madrass. I stället för att upphandla en duschstol kan man välja en partner som kan bidra till färre patientförflyttningar under dagliga hygienrutiner och därmed reducera mängden belastningsskador hos personalen.  

– Att bryta ner silotänkandet och betrakta äldreomsorgen utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för att höja kvaliteten i vården. Det gynnar såväl vårdtagare som personal och samhället i stort, menar Gunilla Nilsson.

– Det kan också handla om att ett nytt äldreboende redan på ritbordet är planerat på ett sätt som inte bara är ändamålsenligt för vårdtagarna, utan även ergonomiskt anpassat för personalen. Det ska finnas plats för rätt hjälpmedel, säger Ulrika Olsson.

Konsekvent ledningsstöd krävs

En grundläggande förutsättning för en vård av hög kvalitet är en kompetent ledning och tydlig styrning. Detta gäller på alla nivåer – från den politiska nivån av beslutsfattare på kommunal och regional nivå, till operativa chefer och ledare i den patientnära verksamheten.

Många medarbetare inom äldreomsorgen är eldsjälar som vänder ut och in på sig själva för vårdtagarnas skull. Dessvärre saknas ofta förutsättningarna för att göra ett bra jobb ur ett långsiktigt perspektiv.

Ulrika Olsson.

Hon anser även att äldreomsorgen behöver samverka mer med industrin och akademin för att åstadkomma de förändringar som krävs för att framtidssäkra verksamheten.

– För att kvalitetssäkra äldreomsorgen behöver vårdgivarna kartlägga arbetssätt, identifiera brister i arbetsflödena och implementera ett förändringsarbete. Det kan många gånger handla om basala saker som snabbt kan åtgärdas i den fysiska arbetsmiljön och i det dagliga arbetsflödet. Men för att förändringarna ska bli bestående krävs en ledning som stöttar ett långsiktigt förändringsarbete, avslutar Ulrika Olsson.

Om Arjo AB:

· Grundades i Eslöv 1957

· Huvudkontor i Malmö

· Över 6 000 anställda

· Kunder i över 100 länder

Arjo är en ledande leverantör av produkter och lösningar för patientförflyttningar, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt sjukvårdssängar – samtliga utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Arjo utvecklar även skräddarsydda program som utöver rätt utrustning även säkerställer personalens kompetens och arbetsmetoder.

Nästa artikel