Hem » Skelett och leder » Osteoporosvården gravt eftersatt – trots svensk topp i frakturligan
Sponsrad

Osteoporos och frakturer som beror på osteoporos är vanligt i Sverige, där hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män drabbas av en fraktur efter 50 års ålder. Frakturerna orsakar ofta funktionsnedsättning, kronisk värk och försämrad livskvalitet. Sådana följder är speciellt vanliga efter höft- och kotfrakturer, som bedöms vara de allvarligaste osteoporosfrakturerna. 

En ny stor sammanställning av osteoporosens och frakturernas utbredning och följder i Europa har nyligen publicerats av det internationella osteoporosförbundet IOF[1-2].  

I Sverige uppskattades det ha inträffat 124,000 osteoporosfrakturer år 2019 vilket motsvarade 338 frakturer per dag. Baserat på att andelen äldre i svenska samhället ökar, tros antalet frakturer per år öka med över 30 % fram till år 2034 (vilket innebär en större ökning än genomsnittet i Europa). Speciellt allvarligt var att förekomsten av höftfrakturer var vanligast av alla länder i Sverige med 730 höftfrakturer per 100,000 kvinnor.  

Den uppskattade livstidsrisken hos kvinnor 50 år och äldre för att drabbas av en höftfraktur var 25 % i Sverige, som låg högst av alla undersökta länder (Figur). Även svenska män 50 år och äldre hade en mycket hög livstidsrisk, 10,9 %, för att drabbas av en höftfraktur, en siffra som till och med var högre än risken hos kvinnor i några av de andra länderna. Data från svenska dödsorsaksregistret 2019 visade att dödsfall relaterade till osteoporosfraktur var den tredje vanligaste dödsorsaken. Endast demens och hjärtkärlsjukdom förekom oftare som orsaker till död det året.  


Figur. Återstående livstidsrisk för höftfraktur (%) hos kvinnor över 50 år[2] (Förenklad graf).

Märit Wallander

Universitetssjukhuset i Linköping

Foto: Andy Foster

Sverige – tredje högsta konstnaden per osteoporosfraktur

Eftersom det finns läkemedel som minskar risken för ny fraktur undersöktes även hur stor andel av behövande patienter som fick tillgång till dessa läkemedel. I rapporten uppskattades att det i Sverige 2019 fanns totalt ca 389,000 kvinnor med indikation för osteoporosläkemedel men att så många som 261,000 av dessa (67 %) fortfarande var obehandlade.  

Förutom lidande för de drabbade patienterna innebär osteoporosfrakturerna stora kostnader för vården och för kommunerna, som ansvarar för äldreomsorgen. Den sammanlagda kostnaden för osteoporosfrakturer i Sverige 2019 uppskattades till cirka 23 miljarder kronor. Av den summan stod 14 miljarder för direkta vårdkostnader i anslutning till frakturerna. Utöver denna summa tillkom 8,5 miljarder vilka var långsiktiga vårdkostnader men endast 450 miljoner var kostnader för läkemedel som förebygger frakturer. Beräkningar visade att Sverige hade den tredje högsta kostnaden per osteoporosfraktur i förhållande till befolkningsmängd av alla undersökta 29 länder.  

Mattias Lorentzon

Sahlgrenska UH, Mölndal

Foto: GU

För att veta vilka som har osteoporos, för att bedöma frakturrisk och för att veta vilken behandling personer med hög frakturrisk bör få, måste bentätheten mätas, vilket görs med en s.k. DXA-undersökning av höft och ländrygg. Extra besvärande var att det endast fanns 7,4 DXA-maskiner per miljon invånare i Sverige vilket placerade vårt land bland det de sämsta länderna (behovet av DXA-maskiner per miljon invånare uppskattades till 20 DXA-maskiner/miljon). Således är utredningskapaciteten för osteoporos gravt eftersatt i Sverige. 

Goda möjligheter till förbättring

Trots de dystra siffrorna för vårdtyngd, kostnader, dålig utredningskapacitet och få behövande som fick behandling, bedömdes det finnas osedvanligt tydliga register, kliniska vårdprogram, en aktiv patientförening och även nationella riktlinjer för beslutsfattare färdiga på plats. Med andra ord finns goda möjligheter att förbättra osteoporosvården. 

Denna rapport har klarlagt mycket stora brister i den svenska osteoporosvården, brister som gör att väldigt många frakturer, som skapar enorma kostnader och stort lidande, inträffar i onödan. En förbättrad osteoporosvård, åtminstone i klass med EU-genomsnittet, skulle kunna ge oerhört stora hälsofördelare för många äldre i Sverige och samtidigt minska kostnaderna för frakturer i vårt land.


Referenser
1. Willers C, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Borgström F, Kanis JA; SCOPE review panel of the IOF. Osteoporosis in Europe: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2022 Jan 26;17(1):23. doi: 10.1007/s11657-021-00969-8. PMID: 35079919. 
2. Kanis JA, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Willers C, Borgström F. SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos. 2021 Jun 2;16(1):82. doi: 10.1007/s11657-020-00871-9. 

Nästa artikel