Hem » Skelett och leder » Nka utvecklar stöd till anhöriga
Sponsrad

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen i samverkan med Nka och Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram underlag som överlämnats till regeringen i slutet av juni i år, något som varmt välkomnats av Nka. 

– Anhöriga själva kan behöva stöd för att orka med sin situation, men det är inte alla i landet som får tillgång till rätt stöd, eller vet hur man kan få stöd. Det är också viktigt för anhöriga att bli sedda, får vara delaktiga och att vården och omsorgen för deras närstående fungerar bra. Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga. Stödet ser olika ut och är ojämnt fördelat över landet, därför har Nka länge verkat för en nationell anhörigstrategi, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. 

Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt kompetens- centrum anhöriga, Nka

Lennart Magnusson

Verksamhetschef, Nationellt kompetens-
centrum anhöriga, Nka

Foto: NKA

Var femte vuxen person i Sverige ger stöd till närstående 

I Sverige är drygt 1,3 miljoner personer, var femte person i vuxen ålder, anhörig till en närstående och ger omsorg i form av vård, hjälp eller stöd. Av dessa är närmre en miljon i förvärvsaktiv ålder. 

– Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller omfattningen på omsorgen till en närstående, men kvinnor ger mer personlig omsorg, tillsyn och umgänge, medan männen svarar för mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd, säger Lennart Magnusson.

Studier visar att ju mer omfattande omsorg som ges, desto högre är risken för att anhöriga ska drabbas av försämrad livskvalitet. Möjligheten att förvärvsarbeta eller studera kan påverkas negativt, likaså risken för att drabbas av ohälsa på grund av stress. Det kan även bidra till minskade möjligheter till fysisk aktivitet och social delaktighet.  

Samtidigt visar studier även att livskvaliteten påverkas i positiv riktning för anhöriga när deras närstående får god vård och omsorg och de själva rätt stöd i sin omsorgsroll.

Lennart Magnusson. 

Anhörigstöd i hela Sverige 

Nka arbetar sedan 2008 på uppdrag av Socialdepartementen med att stödja utvecklingen av anhörigstödet över hela landet. Områden som inkluderas i Nkas arbetsfält är anhöriga i ett livsloppsperspektiv samt anhöriga i alla åldrar som ger vård och stöd till en närstående med någon form av ohälsa eller funktionsnedsättning.

Genom att erbjuda en kunskapsbank byggd på erfarenheter från anhöriga, närstående, professionella, vetenskapen, brukarorganisationer med flera är Nkas mål att förstärka kunskapen nationellt inom området. Nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter, inspirations-och utbildningsmaterial med mera finns att tillgå på Nkas hemsida. Nka erbjuder även poddar, webbinarier och webbutbildningar, som är tillgängliga för alla utan avgift. 

Anhöriga till närstående behöver synliggöras än mer. Både anhöriga och närstående har behov av stöd, oavsett var man bor i landet.

Lennart Magnusson
Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Nka utvecklar stöd till anhöriga
Sponsrad

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel