Hem » Skelett och leder » Frakturkedjor inom vården
Skelett och ledhälsa

Frakturkedjor inom vården

Kristian Axelsson, läkare. Foto: Skaraborg sjukhus
Kristian Axelsson, läkare. Foto: Skaraborg sjukhus
Kristian Axelsson, läkare. Foto: Skaraborg sjukhus

Risken för en ny fraktur ökar markant om du har en sedan tidigare. Läkaren Kristian Axelsson menar att frakturkedjor inom vården kan förebygga allvarliga skador och hjälpa många patienter långsiktigt.  

Om du drabbats av en fraktur löper du extra stor risk för att drabbas av flera. Nästan fyra-fem gånger större risk så länge som upp till två år efter första frakturen. Därför är benstärkande behandling och effektiva osteoporosläkemedel ett måste. Kristian Axelsson, som är läkare inom Närhälsan i Skövde, menar dock att åtgärderna sker med varierande framgång och att det finns för stora geografiska skillnader inom vården. Frakturkedjor är ett exempel på organisationsförändringar.

Frakturpatienter ska identifieras, kontaktas, utredas, ges information och adekvat behandling och uppföljning.

Kristian Axelsson

– För att en sådan här frakturkedja ska fungera, så krävs det att alla inblandade kliniker prioriterar rätt. Detta ligger i dagsläget oftast inte på en och samma klinik och det är därför mycket fallerar på ett långsiktigt plan, säger Kristian Axelsson.

Viktiga studier

Förra året blev Kristian Axelsson färdig med en uppmärksammad avhandling. I en de fyra ingående studierna visas att risken för upprepad fraktur var 18 procent lägre efter införandet av frakturkedjor. Bland de allra äldsta, över 82 år, behövde man bara screena 16 frakturpatienter för att förebygga en ny fraktur inom fem år. Benskörhet förknippas nästan uteslutande med ålder, men Kristian Axelsson menar att vi inte kan ta det för givet. 

– Frakturer ses idag som en del av ett normalt åldrande. Risken ökar såklart med ökande ålder, men om rätt patienter får förebyggande behandling kan man spara in på både lidande och pengar. Om du drabbas av en hjärtinfarkt, så räknar du med att vården ska göra allt för att du inte drabbas igen. Det kan exempelvis vara att sätta in preventiva mediciner för att förhindra nya infarkter. Som det ser ut nu så görs inte samma prioriteringar och förebyggande åtgärder när det gäller frakturer.

Nya riktlinjer

Enligt nyligen uppdaterade riktlinjer hos Socialstyrelsen, har frakturkedjor högsta prioritet. Det har också lett till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har satt samman ett ramverk för hur frakturkedjor bör implementeras, ett så kallat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

–När detta implementeras i regionerna är det är viktigt att finansieringen av sjukvårdsverksamheten, som ofta är uppbyggd på flera olika kliniker, hålls ihop. Pengarna ska vara centralt sammanhållna, så verksamheten fungerar. Annars fallerar hela kedjan och långsiktigheten förstörs, avslutar Kristian Axelsson. 

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Frakturkedjor inom vården
Sponsrad

Unga Reumatiker fångar drömmar

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel