Hem » Skelett och leder » Fokus bör vara på individanpassad och effektfull vård
Skelett och ledhälsa

Fokus bör vara på individanpassad och effektfull vård

Foto: Shutterstock

De många forskningsframgångarna inom reumatoid artrit (RA) har ökat förutsättningarna för patienter som drabbas av sjukdomen att kunna leva ett fortsatt bra liv. 

– I takt med ökad kunskap om våra gener liksom hur vårt immunförsvar fungerar ökar också kunskapen om bakomliggande mekanismer till olika sjukdomar. Det ger förutsättningar för mer målinriktade behandlingar, med ökad individanpassning. Det säger Dag Larsson, sakkunnig på Lif, De forskande läkemedelsföretagen.

Dag Larsson

Sakkunnig på Lif

Foto: Gunilla Lundström

Ledande registerforskning

Sverige har haft en stor inverkan på framgångarna hittills, säger Dag Larsson. Han lyfter särskilt Sveriges långa tradition av nationella befolkningsbaserade register, till exempel Socialstyrelsens hälsodataregister liksom nationella kvalitetsregister, som får användas för forskning inom hälso- och sjukvården. 

– Svensk registerforskning är unik och ett ovärderligt verktyg i arbetet med att dels identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar, dels att utvärdera värdet av olika behandlingar, säger Dag Larsson.

Registren lockar många läkemedelsbolag att bedriva klinisk forskning tillsammans med svensk hälso- och sjukvård. Modellen för samarbetet kallas ibland triple-helix och står för att de tre enheterna industri, akademi och sjukvård samverkar. 

Samtidigt pågår en debatt om att nya läkemedel ofta blir dyra. Dag Larsson förstår att frågorna väcks men pekar på att RA är en vanlig sjukdom där varje patient som inte får den vård hen behöver kostar samhället stora pengar. Nya effektiva läkemedel har snarare sparat samhället kostnader.

–  Läkemedelsforskning kräver mycket resurser i tidigt stadie då osäkerheten är stor, vilket gör forskningen till högriskprojekt. Tack vare modellen med patent och ensamrätt på försäljning under en begränsad tid finns ändå incitament att ta den risken. 

Incitament på lång och kort sikt

I det kortare perspektivet innebär det högre läkemedelskostnader under en begränsad tid, så länge patentet gäller. I det längre perspektivet innebär det medicinska framsteg och produkter som kan konkurrensutsättas när väl patentet har gått ut.

Det är det vi ser nu med många RA-läkemedel vars patent går ut, och därmed konkurrensutsätts till de prisnivåer som samhället till gagn.

Dag Larsson

För framtiden hoppas Dag Larsson på ännu närmare samarbete mellan företagen och sjukvården och att sjukvården kan bli än mer forskande, jämte huvuduppdraget att erbjuda vård. 

– Min förhoppning är att utvecklingen inom precisionsmedicin fortsätter i samma tempo och att vi i framtiden kommer att kunna anpassa ännu mer individanpassad vård. Fokus är och ska vara att skapa största möjliga effekt för varje patient liksom för samhället. Det är behandlingar som bäst tas fram av vården och läkemedelsföretagen tillsammans. 

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Fokus bör vara på individanpassad och effektfull vård
Sponsrad

Unga Reumatiker fångar drömmar

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel