Hem » nyheter » Kunskap: nyckeln till förståelse & framgång
nyheter

Kunskap: nyckeln till förståelse & framgång

Kunskap är nyckeln till förståelse och framgång. Utan kunskap blir det svårt, eller kanske rent av omöjligt, att tillgodose en persons behov av vård och omsorg. 

Utbildad personal och god kompetensförsörjning inom äldreomsorgen spelar därför en avgörande roll för att säkerställa att vård och omsorg ges med god kvalitet. En välutbildad personal har kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att kunna ge allt från personcentrerad vård med god omvårdnad till att hantera komplexa behov.  

Kärnan vid personcentrad vård är att se varje individ som unik med sina egna behov och önskemål. Genom att efterfråga och vara lyhörd för den äldres önskemål, respektera självbestämmande och utifrån levnadsberättelsen identifiera behoven kan vårdpersonal skapa en vård som främjar livskvalitet och välbefinnande. För att lyckas med det krävs empati och kunskap inom geriatrik, kognitiv svikt, demenssjukdomar och palliativ vård. Betydelsen av att få bli bemött och omhändertagen på ett sätt som motsvarar personens egna önskemål och behov kan inte nog betonas.  

Hos äldre personer förekommer ofta komplexa behov och symtom som måste tillgodoses och lindras. Behoven kan vara allt från fysiska hälsoproblem till kognitiva funktionsnedsättningar, social isolering och känslomässigt stöd. Kunskaper i palliativ vård hjälper oss att bättre identifiera och lindra behov som uppstår vid livshotande sjukdom eller när en person närmar sig livets slut relaterat till hög ålder.  

Granskning av äldreomsorgen de senaste åren (IVO, 2019) har dock visat att bristen på kunskap är en av orsakerna till missförhållanden som drabbar äldre personer.

Utredningen har även visat oss att brister i kunskap om demenssjukdomar, i värsta fall, leder till att man inte uppmärksammar symtom på sjukdomar och kroppsliga skador hos personer med demenssjukdom.  

Genom att investera i utbildning för personalen kan vi skapa en trygg och respektfull miljö där den äldre får den omsorg och stöd som han eller hon behöver och förtjänar. Idag brottas dock många kommuner och regioner med stora ekonomiska svårigheter, vilket gör att kompetensförsörjning inte prioriteras. På Betaniastiftelsen har vi en lång tradition av kunskapstillförsel inom människovårdande yrken. Från tidigt 1900-tal fram till mitten på 80-talet utbildades sjuksköterskor till Betaniastystrar och under senaste årtiondena har vi utbildat samtliga professioner inom vården i främst palliativ vård. Vår största utbildning, Lindring bortom boten, är en helt avgiftsfri webbutbildning som under drygt 1,5 år har gett över 18 000 medarbetare inom vård- och omsorg ökade kunskaper i palliativ vård. Utvärderingar visar oss att deltagaren efter utbildningen känner sig tryggare i mötet med patient och närstående samt bättre på att identifiera och lindra behov hos patienten, oavsett om det är fysiska, psykiska, sociala eller existentiella. Om vi alltid utgår från frågan ”för vems skull” vi gör allt vi gör och om svaret alltid blir att vi gör det för patientens skull, kan vi säkerställa att målet med vården alltid blir för patientens bästa. En förutsättning för det är dock kunskap om de fyra hörnstenar inom palliativ vård – symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kom-munikation. För kunskap är, som sagt, nyckeln till förståelse och framgång.  

Nästa artikel