Skip to main content
Hem » nyheter » Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsministern: satsar på kvalitetshöjning och kompetenslyft i äldreomsorgen
nyheter

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsministern: satsar på kvalitetshöjning och kompetenslyft i äldreomsorgen

Kompetensförsörjning, stärkt medicinsk kompetens i kommunerna och utökat stöd till anhöriga är tre viktiga kärnfrågor för äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Hon brinner också särskilt för att förbättra demensvården och har även initierat en utredning om obligatoriska språkkrav i äldreomsorgen. 

Den demografiska utvecklingen, med en växande grupp seniorer som blir allt äldre, är självklart en utmaning för äldreomsorgen. Även om många är pigga och aktiva även när de nått en hög ålder så behöver vi alla stöd och hjälp vid någon tidpunkt i vårt liv. Det är därför angeläget att vi gör allt vi kan för att få fler medarbetare att söka sig till och vilja stanna kvar i äldreomsorgen, säger Anna Tenje. 

I somras blev undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket Anna Tenje hoppas ska bidra till att stärka yrkets attraktionskraft och status. Hon betraktar även den skyddade yrkestiteln som en möjlighet till ytterligare differentiering av arbetsuppgifter så undersköterskors kompetens tillvaratas fullt ut. 

Uppskattat Äldreomsorgslyft förlängs 

En statlig satsning som tagits emot väldigt väl ute i kommunerna är Äldreomsorgslyftet, som stärker kompetensen i äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 

– Jag har gjort många studiebesök i äldreomsorgen sedan jag blev minister för ett år sedan. Många välkomnar det statliga stödet och betonar Äldreomsorgslyftets betydelse för deras kompetensutveckling. Under de tre kommande åren investerar vi därför 1,7 miljarder årligen på Äldreomsorgslyftet. Ambitionen är att det ska bidra till en generell kompetenshöjning hos såväl privata som offentliga aktörer, säger Anna Tenje.  

Såväl IVO:s rapporter som Coronakommissionens granskning belyser behovet av en ökad medicinsk kompetens i kommunal vård och omsorg. 

– Många äldre vittnar om hur svårt det är att få kontakt med en läkare. Även personalen har många gånger svårigheter i att få kontakt med en läkare. Vi har därför tillsatt en utredning som ska analysera hur man kan stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. Utredaren kommer bland annat att titta på möjligheterna för kommunerna att själva anställa läkare. De ska även utvärdera om den befintliga läkarsamverkan i kommunerna idag är tillräckligt effektiv och ändamålsenlig. Utredningen ska vara klar hösten 2024, säger Anna Tenje.  

Utreder språkkrav för äldreomsorgens medarbetare 

Hon betonar vikten av att språkförbistringar inte får bli en barriär för den vård och omsorg som äldre är i behov av och har rätt till. Det är också viktigt att äldreomsorgens medarbetare kan kommunicera på ett effektivt sätt sinsemellan. Det bidrar till ökad trygghet och ett inkluderande arbetssätt. 

– Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna utföra arbetet inom äldreomsorgen på ett säkert sätt. I våras tillsatte vi därför en utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen. Syftet är att stärka patientsäkerheten och öka tryggheten, säger Anna Tenje. 

Stärkt stöd till anhörigvårdare 

I Sverige finns över 1 miljon anhörigvårdare, som vårdar en närstående med omsorgsbehov. Anna Tenje ser ett behov av att stärka upp anhörigstödet i hela landet, bland annat i form av fler mötesplatser, stödgrupper och stödlinjer. Regeringen har därför tillsatt en utredning även på detta område.  

– Den vanligaste gruppen anhörigvårdare är äldre kvinnor som vårdar sina sjuka män. Den här gruppen gör en fantastisk insats men drar samtidigt ett tungt lass. Det slutar ofta med att de äldre kvinnorna själva blir sjuka. Om samhället kan stötta kvinnor på ett bättre sätt så kan det göra stor skillnad. Ytterligare en fråga som vi fokuserar på just nu är revideringen av den nationella demensstrategin. Vi behöver bland annat ge kommunerna fler verktyg i arbetet med och i samverkan kring demensfrågor, säger Anna Tenje.  

Next article