Hem » Maghälsa » Ett förbund med många diagnoser
Maghälsa

Ett förbund med många diagnoser

Margareta Röstlund, Ordförande Mag- och tarmförbundet. Foto: Emma Grahn

Mag- och tarmsjukdomar är i grunden ett mycket allvarligt område. De är sällan ett problem förrän du själv eller någon i din närhet drabbas. Då tar de å andra sidan upp nästan hela världsbilden. Smärta. Isolering. Oro och psykisk stress. Skolfrånvaro. Sjukskrivning. Kanske också skamkänslor. Mag-tarmsjukdomar är blyga som Greta Garbo i det offentliga samtalet. En ful hemlighet som hålls bakom slutna dörrar.  

Magsjukdommar vanliga i västvärlden

För det blir allt vanligare med mag- och tarmsjukdomar i vår del av världen. Om vi inte stoppar utbredningen nu kommer vi snart att ha flera nya folksjukdomar att hantera med de vård- och samhällskostnader som det medför.

De sista tjugo åren har nyinsjuknandet bland barn ökat

Om vi ser till de inflammatoriska tarmsjukdomarna, där de vanligaste är Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit, har ökningen beskrivits som en västvärldens epidemi. Ökningen är nästan helt och hållet koncentrad till norra Europa, Nordamerika och Australien. De nordiska länderna är till och med ”värst i klassen” tillsammans med Kanada. De sista tjugo åren har också nyinsjuknandet bland barn ökat oroväckande.

Tarmcancer – en obehaglig verklighet

Händelsevis ser den geografiska utbredningen av tarmcancer nästan likadan ut ur ett internationellt perspektiv. Norden, norra Europa, Nordamerika och Australien är hårdast drabbat. Omkring 6000 personer i Sverige får Tarmcancer varje år. Siffran har varit densamma under lång tid och inget tecken finns på att den kommer minska. 

Den landsomfattande plågan IBS som drabbar hela 10-12% av befolkningen

Till det kommer den landsomfattande plågan IBS som drabbar hela 10-12% av befolkningen. Inte sällan har IBS-patienterna svårt att bli tagna på allvar av sjukvården. På flera håll i landet har landstingen och sjukhus nedprioriterat IBS-vården vilket gjort att många lämnas vind för våg med en klapp på axeln och ett ”upp med hakan”.

Så får det absolut inte vara.

En oberoende röst

Det är därför Mag- och tarmförbundet finns. Det behövs en oberoende, stark patientröst som representerar och talar för våra 6000 medlemmar och för alla de ca 1,5 miljoner som lever med någon form av mag-/tarmsjukdom. En röst som inte alltid håller med beslutsfattare, myndigheter, vården och läkemedelsindustrin.

Nya, bättre läkemedel måste forskas fram

En av förbundets viktigaste uppgifter är att stödja forskningen. Resurserna som läggs på forskningen får inte betraktas som en samhällskostnad, utan som en investering i livskvalitet. Nya, bättre läkemedel måste forskas fram och inte minst nå patienterna inom rimligt tid. Metoderna för att ställa diagnos måste förbättras. Det behövs större satsningar på omvårdnadsforskning för att hitta nya, effektiva metoder att kontinuerligt behandla patienter.

Forskningen måste få mer resurser

Tillsammans med Svensk Gastroenterologisk förening (SGF) försöker vi dra vårt strå till stacken genom vår gemensamma forskningsfond Mag-tarmfonden. Fonden är fortfarande i sin linda men den blir mer och mer uppmärksammad.

Vi är ändå glada och stolta över denna fond

Stipendiemedel kommer in genom företagssponsorer och privatpersoner som pärlar armband, anordnar välgörenhetslopp, skänker minnesgåvor i anslutning till begravningar eller samlar in pengar under syjuntan. 2018 delades 600 000 kr ut. Det är naturligtvis inte tillräckligt, men vi är ändå glada och stolta över denna fond som drivs med minimala administrationskostnader och utan arvoden till ledamöterna.

Valet är fortfarande en gåta

I skrivande stund, 3 veckor före den 9:e september, vet vi ännu inte resultatet av valet.

Nu är det upp till bevis.

Vi vet däremot helt säkert att vård- och omsorgsfrågorna lovats prioritet av samtliga partier. Nu är det upp till bevis. En jämlik vård för alla som lider av en mag-tarmsjukdom måste realiseras. Det får inte spela någon roll var i landet du bor – din rätt till en god, säker och trygg vård i rätt tid ska vara garanterad!

Mag- och tarmförbundet lovar att göra sin del för att hålla efter sittande regerings löften – oavsett hur den ser ut. Med ditt stöd kan vi bli en ännu starkare röst och jag hoppas att du besöker vår hemsida för att lära dig mer om vilka vi är.

Nästa artikel