Hem » Framtidens sjukhus » Medicinsk grundutbildning behöver nya arbetssätt och digitala verktyg
Sponsrad

Ett ständigt växande behov av vård tillsammans med den explosionsartade ökningen av medicinsk kunskap och nyttjande av tekniska verktyg skapar stora utmaningar för att tillräckligt snabbt och effektivt utbilda sjukvårdspersonal. För att möta dessa så satsar nu många lärosäten på nya arbetssätt och digitala verktyg.

Det växande behovet av ny personal inom hälso- och sjukvården har redan lett till ett signifikant ökat studentintag på vårdutbildningarna. Kunskapsexplosionen innebär vidare att medicinstudenterna måste lära sig att sålla i det enorma informationsflödet vilket är anledningen till att både nya arbetssätt och verktyg behövs inom utbildningarna, men även investeringar för att följa med i den kliniska och tekniska utvecklingen som sker på sjukhusen. Detta har varit en av drivkrafterna under framtagandet av det nya sexåriga läkarprogrammet.


Studenternas inlärning behöver vara explorativ men samtidigt fokuserad, progressiv och appliceras på kliniska scenarion, dessutom är ofta tiden med lärare alltmer begränsad.

Elin Schoultz, läkare och anatomilärare på Sahlgrenska akademin.

Elin Schoultz

Läkare & Anatomilärare, Sahlgrenska akademin

Foto: Sahlgrenska akademin

Balans mellan grundläggande och applicerad kunskap

Det finns så många olika perspektiv att lära sig som medicin- och vårdstudent. Dels den kliniska kunskapen, processer i och kring verksamheten och alla tekniska verktyg som konstant utvecklas. 

– Om man tittar ur ett studentperspektiv, så finns det en otrolig uppsjö av information. Ofta är problemet när det kommer till både inlärning och undervisning att kunna hitta essensen och kondensera ner till något mer begripligt, utan att skapa kunskapsluckor. Kunskapsspektrat är så stort och utmaningen är ofta att hitta en bra balans mellan basal och applicerad kunskap – en förutsättning för att fungera i en verksamhet under och efter avslutad utbildning, fortsätter Elin Schoultz.

– Det nya arbetssättet, att tillämpa digitala verktyg i medicinsk utbildning, är en jättemöjlighet för studenterna. En brygga mellan utbildning och professionell verklighet. Att studera riktiga fall i ett kliniskt gränssnitt tidigt i utbildningen, säger Johan Carlegrim, vd på Linköpingsföretaget Sectras enhet för medicinsk utbildning.

Om Sectra Education Portal

Sectra Education Portal bygger på samma verktyg som används för diagnostik på många av världens ledande sjukhus. Plattformen används dels inom utbildning som ett digitalt komplement till traditionella dissektioner dels som ett allt viktigare verktyg inom många delar av lärandet för tusentals medicinstudenter och lärare inom en mängd olika områden i över 50 länder.

Johan Carlegrim

VD, Sectra Medical Education AB

Foto: Sectra

Digitala verktyg från klinikerna kan vara en del av lösningen

Idag använder Sahlgrenska akademin Sectra Education Portal: en molnbaserad plattform med kliniska fall, bilder och verktyg, samt två visualiseringsbord i sina kurser i radiologisk anatomi, histologi och patologi.

– Det har visat sig vara produktivt att visualisera och interagera med kliniska bilder samt använda verktyg från de kliniska verksamheterna tidigt. Eleverna får på så sätt en ökad förståelse för kroppens anatomi, funktioner och sjukdomar, samtidigt som de blir bättre förberedda för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vidare när de utexamineras, menar Elin Schoultz.

Jag ser också att detta inspirerar eleverna på ett sätt som kan vara svårare att åstadkomma med enbart traditionell katedralundervisning och kurslitteratur. Dessutom gör molnlösningen att studenterna inte behöver vara bundna till våra lokaler utan kan fortsätta lära sig själva även utanför klassrummet – tillgänglighet är idag ofta en förutsättning för möjliggörande av kunskap, avslutar Elin Schoultz.

Ökad samverkan mellan olika universitet och studenter

När det gäller framtidens sjukhus- och sjukvårdsutbildningar så tror Elin Schoultz mycket på nätverkande mellan olika program och lärosäten och det interprofessionella lärandet. 

– Det ska definitivt vara rätt person på rätt plats, men jag tycker samtidigt att det är synd att utbildningarna ofta är så separerade. Man kan dra så mycket nytta av varandra, och väl ute på kliniken måste man kunna jobba nära i team med andra. 

– Något av det mest inspirerande är att se hur olika universitet och studenter tillsammans skapar bättre förutsättningar till effektivare inlärning. För våra egna kunder kan det till exempel handla om att skapa och ladda upp nya fall och material för kurserna till plattformen som andra kan ta del av, menar Johan Carlegrim.

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Medicinsk grundutbildning behöver nya arbetssätt och digitala verktyg
Sponsrad

Sveriges vision för e-hälsa är att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. För att lyckas med visionen måste vi utnyttja IT-lösningar och verktyg som finns redo för användning idag och snabbt kan tas i bruk. 

Ska Sverige nå detta ambitiösa mål bör vi snabbt ta tillvara möjligheterna som finns inom räckhåll, säger Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance, företaget som utvecklat och erbjuder den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One.  

Modern taligenkänning sparar tid och ökar patientens delaktighet

Idag dikterar läkare oftast det som kommit fram under ett vårdbesök efter patientmötet, sedan skickas ljudfilen till en medicinsk sekreterare som skriver in informationen. Det kan då ta dagar eller t o m veckor innan denna information blir tillgänglig för vårdpersonal och patient.

När vårdpersonal använder modern taligenkänning, omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar direkt. Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet.

– Patienten kan vara med när läkaren talar in i journalsystemet under besöket och kan då säkerställa att patienten förstår vad som dokumenteras. Dessutom kan patienten direkt efter besöket gå in och läsa anteckningarna på 1177 Vårdguiden – det här ger patienten en ökad egenmakt och kontroll på sin vårdsituation, menar Torbjörn Hurtig.

En stor fördel för vårdpersonal är all den tid man frigör. Att tala går tre-fyra gånger snabbare än att skriva och vårdpersonal kan göra klart sitt journalarbete direkt efter patientmötet. Taligenkänning för inte endast in patientanteckningar utan kan även med hjälp av röstkommandon utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet, detta minskar antalet ”klick” och journalsystemet blir mer användarvänligt, säger Torbjörn.

Många regioner igång med taligenkänning

Region Skåne har fortsatt sin breda utrullning av taligenkänning som förberedelse inför implementationen av sitt nya journalsystem Millenium. De har nu fler än 4000 användare, som på ett mer effektivt sätt kan skapa sin patientdokumentation. I Västra Götalandsregionen där de ska införa Millenium framöver, genomfördes ett lyckat pilotprojekt i våras. Även inom Sussa samverkan, liksom i Region Stockholm finns flera pilotprojekt planerade.  Kundgrupp COSMIC (KGC) med åtta landsting och Capio S:t Görans sjukhus, har under året valt att investera i taligenkänning. En av dessa regioner är Region Kronoberg, som nu har påbörjat sitt breddinförande av taligenkänning som en del av omställningsprogrammet ”Nära vård”. De vill möjliggöra en ökad patientsäkerhet genom att journalanteckningar blir tillgängliga direkt för både patienter och all vårdpersonal i samband med vårdtillfället.

– Hur snabbt regionerna kommer igång med breddinförande av taligenkänning, kommer bli en viktig del för att lyckas leva upp till Sveriges framtida vision för e-hälsan 2025, avslutar Torbjörn Hurtig.

Om Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för medicinsk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical One ökar produktiviteten, minskar vårdpersonalens administrativa börda och höjer patientsäkerheten. Vill du veta mer? Besök  Nuance hemsida eller kontakta oss [email protected]

Nästa artikel