Hem » Framtidens sjukhus » AI-baserad taligenkänning ger journalanteckningar i realtid: En revolution för både vårdpersonal och patient
Sponsrad

Sveriges vision för e-hälsa är att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. För att lyckas med visionen måste vi utnyttja IT-lösningar och verktyg som finns redo för användning idag och snabbt kan tas i bruk. 

Ska Sverige nå detta ambitiösa mål bör vi snabbt ta tillvara möjligheterna som finns inom räckhåll, säger Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance, företaget som utvecklat och erbjuder den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One.  

Modern taligenkänning sparar tid och ökar patientens delaktighet

Idag dikterar läkare oftast det som kommit fram under ett vårdbesök efter patientmötet, sedan skickas ljudfilen till en medicinsk sekreterare som skriver in informationen. Det kan då ta dagar eller t o m veckor innan denna information blir tillgänglig för vårdpersonal och patient.

När vårdpersonal använder modern taligenkänning, omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar direkt. Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet.

– Patienten kan vara med när läkaren talar in i journalsystemet under besöket och kan då säkerställa att patienten förstår vad som dokumenteras. Dessutom kan patienten direkt efter besöket gå in och läsa anteckningarna på 1177 Vårdguiden – det här ger patienten en ökad egenmakt och kontroll på sin vårdsituation, menar Torbjörn Hurtig.

En stor fördel för vårdpersonal är all den tid man frigör. Att tala går tre-fyra gånger snabbare än att skriva och vårdpersonal kan göra klart sitt journalarbete direkt efter patientmötet. Taligenkänning för inte endast in patientanteckningar utan kan även med hjälp av röstkommandon utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet, detta minskar antalet ”klick” och journalsystemet blir mer användarvänligt, säger Torbjörn.

Många regioner igång med taligenkänning

Region Skåne har fortsatt sin breda utrullning av taligenkänning som förberedelse inför implementationen av sitt nya journalsystem Millenium. De har nu fler än 4000 användare, som på ett mer effektivt sätt kan skapa sin patientdokumentation. I Västra Götalandsregionen där de ska införa Millenium framöver, genomfördes ett lyckat pilotprojekt i våras. Även inom Sussa samverkan, liksom i Region Stockholm finns flera pilotprojekt planerade.  Kundgrupp COSMIC (KGC) med åtta landsting och Capio S:t Görans sjukhus, har under året valt att investera i taligenkänning. En av dessa regioner är Region Kronoberg, som nu har påbörjat sitt breddinförande av taligenkänning som en del av omställningsprogrammet ”Nära vård”. De vill möjliggöra en ökad patientsäkerhet genom att journalanteckningar blir tillgängliga direkt för både patienter och all vårdpersonal i samband med vårdtillfället.

– Hur snabbt regionerna kommer igång med breddinförande av taligenkänning, kommer bli en viktig del för att lyckas leva upp till Sveriges framtida vision för e-hälsan 2025, avslutar Torbjörn Hurtig.

Om Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för medicinsk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical One ökar produktiviteten, minskar vårdpersonalens administrativa börda och höjer patientsäkerheten. Vill du veta mer? Besök  Nuance hemsida eller kontakta oss [email protected]

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » AI-baserad taligenkänning ger journalanteckningar i realtid: En revolution för både vårdpersonal och patient
Sponsrad

En god och funktionell arbetsmiljö är viktigt för att ge adekvat vård. Vårdpersonal har gått på knäna under pandemin som orsakat både fysisk och mental stress. Nu ökar arbetsbelastningen när de ökande vårdköerna ska arbetas bort.

Risken är att vårdpersonalen betalar med sin hälsa. Bra arbetsflöden och hjälpmedel minskar pressen på kropp och psyke och vi ser ökad efterfrågan på ergonomiska produkter, berättar Fredrik Tegberg, General Manager Sales, Getinge Sverige AB.

Fredrik Tegberg

General Manager Sales, Getinge Sverige AB

Foto: Privat

Från progressiv belysning till digitala lösningar

Rätt belysning i operationssalen minimerar tröttheten. Minskad kontrast mellan operations- och närliggande områden ökar komfort och visuell prestanda. Optimal operationsbelysning har gradvis övergång mellan det upplysta området och allmänbelysningen i operationssalen och minskar ansträngningen för ögonen och förbättrar operationsutfallen.

Olika digitala lösningar gör det lättare att planera verksamheten. Mindre manuell samordning och bättre resursanvändning underlättar för vårdpersonalen och minskar onödig administration.

Med en tydlig överblick slipper du leta efter resurser, du har kontroll över läget. För patienter och anhöriga innebär det ökad trygghet, mindre oro och kortare väntetider.

Ett exempel är T-DOC, ett världsledande system för hantering av sterilförråd och en spårbarhetslösning för kirurgiska instrument som gör hela sjukhusflödet mer effektivt.

– Systemet kan hjälpa till att säkerställa fullständig spårbarhet av instrument och optimerad användning av instrument och enheter. Det ser även till att instrument levereras i tid för varje operation.

Hållbar arbetsmiljö

– Vi bygger kompletta operationssalar med all utrustning och med ett modulärt rumssystem med substruktur och väggelement, hygieniskt och enkelt att ändra för framtida behov. Väggpanelerna är lätt att montera ner och återinstallera för att möta nya behov, vilket ger en snabbare byggprocess.

Också Getinges operationsbord är modulära, lätta att anpassa till olika operationsbehov och ergonomisk arbetsställning.

– Intuitiv, lätthanterad teknik ger mer tid över för patienten.

En sterilteknisk enhet med automatisk in- och utlastning minskar både antal tunga lyft och risken för felhantering. Bord och vagnar justerbara i höjdled förbättrar arbetsmiljön. Tillgång till direkt dagsljus är viktigt för avsyning av gods.

– Vi visualiserar ett optimerat arbets- och vårdflöde som välgrundat beslutsunderlag. I samarbete och dialog med vårdpersonal utvecklar vi ergonomiska hjälpmedel, och automatiserar där det är lämpligt.

Nästa artikel