Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Accord Healthcare transformeras med ökad tonvikt på originalläkemedel
Framtidens sjukhus

Accord Healthcare transformeras med ökad tonvikt på originalläkemedel

I samarbete med: Accord Healthcare II SE-01723 2024-01-23
I samarbete med: Accord Healthcare II SE-01723 2024-01-23

Accord Healthcare är ett snabbväxande läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och distribuerar läkemedel till fler än 85  länder runtom i världen. Accord Healthcare är stora inom bland annat onkologi och satsar nu offensivt på att fortsätta växa, bland annat genom att utveckla fler originalläkemedel.

Carl-Johan Lye
Director Scandinavia, Accord Healthcare

–Accord Healthcare är ett privatägt läkemedelsbolag, grundat 1976 i Indien. Vi har varit verksamma i Skandinavien i ca tio år. Vi utvecklar generikaprodukter samt originalläkemedel med fokus på bland annat onkologi, reumatologi, hematologi och autoimmuna sjukdomar. Onkologi är ett av våra styrkeområden, vi står för 28 procent av den samlade volymen onkologiläkemedel i Europa, säger Carl-Johan Lye, Director Scandinavia på Accord Healthcare.

–Vårt motto är ”We make it better”, vilket illustrerar vår roll på marknaden samt vår strömlinjeformade struktur för läkemedelsutveckling. Vi har en utpräglad tillväxtstrategi och har som främsta drivkraft att tillgängliggöra effektiv och högkvalitativ behandling till fler patienter samt att på olika sätt underlätta patientens vardag, säger Carl-Johan Lye.

Ökat fokus på originalläkemedel

Accord Healthcare genomgår för närvarande en transformation från utpräglat generikabolag till ett bolag som i ökad utsträckning tillhandahåller originalläkemedel till en rimlig prisnivå framtagna i egen regi eller i samarbete med externa partners

–För oss handlar det om en naturlig breddning av vår verksamhet. Under 2023 har vi bland annat lanserat originalläkemedlet Orgovyx, som används för att behandla prostatacancerpatienter samt Sondelbay, som stärker skelettet och minskar risken för benbrott genom att stimulera benbildning hos osteoporospatienter. Vi planerar även att utveckla produkter med inriktning mot critical care, säger Carl-Johan Lye.

Han beskriver Accord Healthcare som ett innovativt, framåtlutat och lyhört läkemedelsbolag.

–Vi expanderar med en stark pipeline med såväl egenutvecklade som förvärvade läkemedelskandidater. Vi söker kontinuerligt nya medarbetare som vill vara en del av vår framgångssaga. Vi är speciellt intresserade av medarbetare med erfarenhet av och förankring inom onkologi eller urologi, avslutar Carl-Johan Lye.

Orgovyx (relugolix) 120 mg filmdragerade tabletter.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Orgovyx (relugolix) 120 mg filmdragerade tabletter. Rx, F, ATC-kod: L02BX04. Indikation: Orgovyx är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad, hormonkänslig prostatacancer. Dosering: Behandlingen med Orgovyx ska inledas med en laddningsdos på 360 mg (tre tabletter) den första dagen, följt av en dos på 120 mg (en tablett) en gång dagligen, ungefär vid samma tid varje dag. Varningar och försiktighet: Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, är förknippad med minskad bentäthet och hjärt-kärlsjukdomar har rapporterats under användning. Det rekommenderas att leverfunktionen hos patienter med känd eller misstänkt leversjukdom övervakas under behandlingen och att försiktighet iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Effektivt preventivmedel rekommenderas under behandling då exponering för relugolix under tidig graviditet kan öka risken för tidigt missfall. Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Samtidig administrering av Orgovyx och perorala P-gp-hämmare ska undvikas. Samtidig administrering av Orgovyx och en kombination av P-gp- och starka CYP3A-inducerare ska undvikas Biverkningar: De vanligaste observerade biverkningarna under behandling med relugolix är fysiologiska effekter av testosteronsuppression, däribland värmevallningar (54 %), muskuloskeletal smärta (30 %) och uttalad trötthet (26 %). Andra mycket vanliga biverkningar är bland annat diarré och förstoppning (12 % vardera). För fullständig förskrivarinformation och pris, se: www.fass.se.  

Datum för senaste översyn av produktresumé: 20/11/2023 

SE-01706 

Sondelbay (teriparatid) 20 mikrogram/80 mikroliter, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Sondelbay (teriparatid) 20 mikrogram/80 mikroliter, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rx. (F). 

Subventioneras endast för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter. Grupperna begränsas på följande sätt: 1) Som förstahandsbehandling endast för: a) patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur, eller b) patienter med T-score mindre än -2,5 och har haft minst en klinisk kotfraktur och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn. 2) Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då: a) patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling, eller b) patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer. 

ATC-kod: H05AA02. Ej utbytbar. 

Indikationer: Sondelbay är avsett för vuxna. Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och män med ökad risk för frakturer. Incidensen vertebrala och ickevertebrala frakturer reduceras signifikant hos postmenopausala kvinnor men detta har ej visats för höftfrakturer. Behandling av osteoporos i samband med kronisk systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinnor och män med ökad risk för frakturer. 

Kontraindikationer: Graviditet och amning. Hyperkalcemi. Allvarligt nedsatt njurfunktion. Andra metaboliska bensjukdomar (inklusive hyperparatyreoidism och Pagets bensjukdom) än primär osteoporos eller glukokortikoidinducerad osteoporos. Oförklarad stegring av alkaliskt fosfatas. Tidigare strålbehandling av skelettet (utvärtes eller genom implantat). Patienter med skelettumörer eller skelettmetastaser. 

Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Erfarenhet av behandling av yngre vuxna (>18 till 29 år), inkluderande kvinnor i premenopausal ålder, är begränsad (se avsnitt 5.1). Behandling av denna grupp bör endast initieras om fördelarna klart överväger riskerna.  

Graviditet/amning: Fertila kvinnor bör använda en säker antikonceptionsmetod under behandling med teriparatid. Om graviditet inträffar, ska behandlingen med Sondelbay avslutas.  

Datum för översyn av produktresumén: 03/2022. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se 

SE-01674
Accord Healthcare AB. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, Sweden.
www.accord-healthcare.com/se 

Next article