Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Förbättrad infrastruktur och kortare handläggningstider gör Sverige mer attraktivt för kliniska prövningar
Sponsrad

Kliniska läkemedelsstudier i sjukhusmiljö fyller en oerhört viktig funktion för sjukvårdens utveckling och patientens möjlighet att ta del av nya behandlingsalternativ. Det är därför viktigt att det finns resurser och rätt kompetens för att förlägga studier på våra svenska sjukhus. I dagsläget varierar förutsättningarna markant mellan olika sjukhus och kliniker.

Sverige konkurrerar med resten av världen när globala läkemedelsbolag väljer var de ska förlägga sina kliniska studier. För att ta del av internationell klinisk forskning behöver Sverige och dess sjukhus vara ett attraktivt alternativ för att förlägga sina studier här så att vi kan ta del av det nya, säger Ulrika Heldestad, Clinical Operations Manager på Scandinavian CRO, en fristående kontraktsforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av läkemedels- och medicinteknikbolag.

Ulrika Heldestad Clinical Operations Manager  Scandinavian CRO

Ulrika Heldestad

Clinical Operations Manager, Scandinavian CRO

Foto: Scandinavian CRO

Om Sverige ska kunna ha en högklassig vård i framtiden så behöver vi ligga i forsknings och innovationsfronten och kunna få utvärdera nya behandlingar, läkemedel, diagnostik, medicinteknik och digitala lösningar inom vården. Det är också en fördel för patienter där ingen annan behandling finns att tillgå att det finns möjlighet att deltaga i kliniska studier.

Stöttar sjukhusen i genomförandet av kliniska studier

I dagsläget saknar många sjukhus de resurser som krävs för att bedriva kliniska studier i den utsträckning man önskar. Den ansvarige forskande läkaren har sällan tillräcklig forskningstid varken i planeringsarbetet eller under studiens gång. Forskningssjuksköterskan, som spelar en viktig roll i de kliniska studierna, får ofta låta sin forskningstid i stället gå till den till den kliniska verksamheten. Detta är vanliga problem och ett tydligt tecken på att sjukhusens infrastruktur kring kliniska prövningar är skör. Samtidigt ökar kraven och regelverken som omgärdar läkemedelsstudier och medicinteknik alltmer, vilket också skärper kraven på de som medverkar.

− Vi strävar ständigt efter att stötta sjukhusen i genomförandet av kliniska studier. Det är viktigt att bygga upp ett tätt samarbete med sjukhuspersonalen. Här vill vi som CRO-bolag vara en trygg support och vi är en viktig länk mellan sjukvården, läkemedelsbolagen och myndigheterna säger Ulrika Heldestad.

Avgörande faktorer för att öka antalet kliniska studier

En viktig åtgärd för att göra det mer attraktivt att genomföra kliniska studier på svenska sjukhus är att korta ner handläggningstiderna.

Vi vill se en positiv utveckling av antalet kliniska studier i Sverige och för att vi ska göra det så måste handläggningstiden kortas ner hos myndigheterna samtidigt som den administrativa processen på sjukhusen behöver effektiviseras.

– Det tar alldeles för lång tid att initiera en klinisk studie idag. I dagsläget kan det ibland  ta flera månader för att få de större sjukhusen att granska och signera avtal och andra studierelaterade dokument. Vi vill också se att vi kan rekrytera ännu fler patienter i våra kliniska studier och få en jämnare fördelning av studier i landet. Att skapa en nationell plattform för patientrekrytering samt översikt över pågående kliniska studier vore önskvärt att få på plats inom kort. Intressant är också att se hur en alltmer digitaliserad klinisk prövningsprocess kommer att utformas och skapa möjligheter för både patienter och sjukvård, säger Ulrika Heldestad.

Next article