Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Kunskapsbaserad vård och vård som skapar kunskap
Sponsrad

Vad innebär det att ha drabbats av en spondartrit? Ordagrant betyder spondartrit ”inflammation i rygg och leder.” Spondartriter är ett samlingsnamn för en grupp reumatiska sjukdomar med varierande grad av sjukdomsyttringar från olika organ som till exempel leder, rygg, ögon, hud, tarm, slemhinnor, hjärta och blodkärl.

En välkänd spondartrit är ankyloserande spondylit (tidigare Bechterews sjukdom) som orsakar stelhet i ryggraden. Den ledinflammation som drabbar cirka en tredjedel av de personer som får psoriasis i huden är ett annat exempel på en spondartrit som kallas psoriasisartrit. Även personer med inflammatorisk tarmsjukdom kan ha yttringar av reumatisk sjukdom vilket också ingår i spondartritgruppen.

Nationell arbetsgrupp för behandling av spondartrit

Inom Svensk Reumatologisk Förening (SRF), specialistförening för Sveriges reumatologer, presenterar en nationell arbetsgrupp årligen uppdaterade, evidensbaserade riktlinjer för behandling av spondartrit. En grannlaga uppgift, då det sedan introduktionen av de första biologiska läkemedlen strax innan millenieskiftet, registrerats ett 10-tal nya preparat som riktar sig mot specifika mål i det aktiverade immunsystemet. Riktlinjerna ska vara ett stöd för läkemedelsval och bidra till effektiv och säker läkemedelsanvändning. Framförallt ska de ge en bättre hälsa för patienter i hela landet.

Uppföljning av patienter

I nära samarbete med SRF har Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ), nyligen presenterat en uppdaterad modul för uppföljning av patienter med spondartritdiagnoser. Här kan patienter som behandlas med antireumatiska läkemedel följas. Olika sjukdomsyttringar i olika organ, patientens hälsoupplevelse och vårdens undersökningsresultat registreras. Även levnadsvanor, såsom rökvanor, träning och rehabilitering kan följas upp i SRQ. Förutom att vara ett stöd för behandlingen av den enskilda patienten, kan information från SRQ också användas i forsknings-studier som genererar ny kunskap som kan återföras till vården.

En välbehandlad sjukdom ger ökad livskvalitet

Tiden från symtom till diagnos är tyvärr längre än 10 månader för hälften av patienterna med tidig spondartrit, enligt SRQ. Under den tiden har många otillräcklig behandling och en del kan behöva vara sjukskrivna. Tidig diagnos och behandling kan därför bidra till fler aktiva, yrkesverksamma år med god hälsa. En välbehandlad sjukdom minskar dessutom risken för annan sjuklighet senare i livet och ger ökad livskvalitet. Svensk Reumatologisk Förening bidrar till kunskapsbaserad vård och vård som skapar kunskap genom att stärka svensk reumatologi och reumatologisk forskning.

Next article