Hem » Vård och Omsorg » Socialstyrelsen stöttar äldreomsorgens utveckling och kompetensförsörjning
Vård och Omsorg

Socialstyrelsen stöttar äldreomsorgens utveckling och kompetensförsörjning

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. En av myndighetens viktigaste uppgifter är att på olika sätt stötta äldreomsorgens utveckling och verksamhet, bland annat via ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och genom att fördela och följa upp statsbidraget Äldreomsorgslyftet. 2025 lanseras även Yrkesresan, som ska bidra till kontinuerlig kompetensutveckling som professionaliserar äldreomsorgen.

Socialstyrelsen startade 2022, på regeringens uppdrag, ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg.

–En viktig ambition med vårt nationella kompetenscentrum är att alla ska få en omsorg av god kvalitet oavsett var man bor och att de stora brister som finns i kvalitet ska åtgärdas. Kompetenscentret erbjuder ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter för att stödja utveckling och implementering av nya arbetssätt. Centrumet ska också ge en aktuell bild av nuläget i den svenska äldreomsorgen, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

I dialog med äldreomsorgen runtom i landet har Socialstyrelsen valt att fokusera på kompetensförsörjningsfrågor samt att öka äldreomsorgens kunskap kring hur de kan arbeta mer förebyggande och teambaserat.

 –Vi har regelbunden kontakt med enskilda kommuner och har inlett länsdialoger i flera län och kommer också att arrangera digitala seminarier med fokus på teman som hälsofrämjande arbete, mat och måltider samt egenvård. Vi har även inlett samarbete med forskare och analyserat områden där behovet av mer forskning är stort, säger Olivia Wigzell.

Potential för mer hälsoförebyggande arbete

Hon betonar vikten av hälsofrämjande och förebyggande insatser i äldreomsorgen. I dagsläget finns det betydande variationer i omfattningen av äldreomsorgens systematiska förebyggande arbete mellan olika kommuner. Det hälsofrämjande arbetet kan exempelvis fokusera på munhälsa, fallskador eller på att förebygga ensamhet och psykisk ohälsa.

Förebyggande arbete kan ha en positiv inverkan på äldres livskvalitet och funktionsförmåga. Ett ökat fokus på strukturerade förebyggande insatser kan även skjuta upp vårdbehov och minska individens behov av vård och omsorg, vilket inte minst är viktigt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

–Det finns en omfattande och outnyttjad potential i äldreomsorgens förebyggande arbete. Vår ambition är att samtliga kommuner ska arbeta strukturerat med förebyggande och hälsofrämjande insatser i äldreomsorgen. Vi satsar bland annat på att öka äldreomsorgens kunskap om de ekonomiska fördelarna med ett systematiskt hälsoförebyggande arbete. Det här är ett arbete som ger väldigt mycket tillbaka i första hand i form av bättre livskvalitet för den äldre personen, säger Olivia Wigzell.

Yrkesresan utvecklar undersköterskors kompetens

Socialstyrelsen arbetar även för att öka äldreomsorgens kvalitet och tillgänglighet. Olivia Wigzell betraktar lagen om rätten till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten som trädde i kraft 2022 som ett viktigt steg i rätt riktning för att i ökad utsträckning kunna samordna individers omsorgsinsatser.

2025 lanserar Socialstyrelsen, tillsammans med SKR och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, den nationella fortbildningsmodulen Yrkesresan för äldreomsorgen med undersköterskor inom äldreomsorgen som målgrupp.

–Vår ambition är att Yrkesresan ska bidra till undersköterskors kontinuerliga kompetensutveckling och öka äldreomsorgens professionalisering. Satsningen kan även öka äldreomsorgens attraktivitet och få fler medarbetare att vilja stanna kvar. Yrkesresan blir ett bra komplement till Äldreomsorgslyftet, som har betytt mycket för att öka tillgången på kompetent personal i äldreomsorgen, säger Olivia Wigzell.

Nästa artikel