Hem » Vård och Omsorg » Allt fler arbetar med friskfaktorer — resultaten överraskar
Sponsrad

Konkurrensen om arbetskraften växer och organisationer behöver få medarbetare att stanna, trivas och må bra på jobbet. Forskarnas lösning – friskfaktorer – testas och används nu av allt fler offentliga verksamheter.

Den offentliga sektorns utmaning är lika stor som välkänd. Enligt en rapport från SKR behöver välfärden anställa 410 000 personer fram till 2031. Rekrytering är självklart en viktig del för att klara bemanningen, men det räcker inte. Arbetsmiljön är avgörande och placeras högt på ledningsgruppernas agenda.

De flesta vet också vad som krävs för att medarbetarna ska trivas på arbetet och kunna göra ett bra jobb. Men kanske är det inte lika många som funderar över hur man kan göra för att få de rätta förutsättningarna på plats? Det kan friskfaktorerna hjälpa till med.

– Friskfaktorer är inget nytt, men att aktivt och medvetet jobba för att tillämpa och stärka dem är nytt, säger Victoria Magnusson, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv.

Personalpolitiskt mål

För att nå förändring krävs nya arbetssätt och perspektiv. Arbetet med arbetsmiljö präglas ofta av att hantera risker. Riskperspektivet är viktigt och helt grundläggande, men det behövs mer för att skapa en arbetsmiljö där människor mår bra och kan prestera. Forskare sökte svaret på vad som skapar en sådan arbetsmiljö och hur man kan stärka just det.

– Vi har inte råd att inte göra detta. I rådande läge med ökade problem med kompetensförsörjningen, måste vi kunna rekrytera personal och framför allt behålla den vi har. Därför finns friskfaktorerna med som ett av våra personalpolitiska mål till alla nämnder, säger Tomas Wennström, ordförande, personalnämnden Umeå kommun.

Forskarnas svar omsätts i praktiken

Forskarna fann att organisationer med låg sjukfrånvaro har mycket gemensamt. Det visade sig handla om åtta faktorer. Delaktighet och inflytande, prioritering av arbetsuppgifter, tidiga insatser samt ett närvarande och tillitsfullt ledarskap är några av dem. Allt fler svenska arbetsplatser ställer nu om sitt arbetsmiljöarbete utifrån forskarnas rön. 

– Nu jobbar vi på att få in friskfaktorerna i alla befintliga, naturliga processer som till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har börjat rusta oss för en bra struktur, säger Ulrika Bertilsson, HR-strateg Umeå kommun.

Arbetet med friskfaktorer mäts inte bara genom sjuktal, utan även trivsel och tillhörighet på arbetsplatsen. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorerna fungerar i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. Kort sagt – det blir en attraktiv arbetsplats och en avgörande konkurrensfördel.

– En åtgärd vi infört som gett effekt är så kallade omtankesamtal. Det innebär att närmaste chef ringer medarbetare som är sjuka. Det gör att vi kan fånga upp medarbetares tidiga signaler på ohälsa och anpassa arbetet om det behövs, säger Matilda Tapani, biträdande verksamhetschef, hemtjänsten i Umeå kommun.

Så kommer din organisation igång med friskfaktorer
Suntarbetsliv erbjuder en rad kostnadsfria stöd.

  • Ta reda på mer och inspireras av andra: se programserien Studio Friskfaktor på suntarbetsliv.se.
  • Inventera och prioritera: Vad är viktigast att stärka hos er för att skapa en god arbetsmiljö där människor trivs? Friskfaktorlabbet på suntarbetsliv.se visar hur.
  • Gör det tillsammans: Arbeta i samverkan i etablerade former och forum.
  • Utse processledare som kan träna fler. Utbildningen Friskfaktorsteget gör dem redo.
  • Vid behov: Kontakta Friskfaktorlinjen för att få hjälp.
  • Håll i och håll ut! Tänk långsiktigt. Det handlar inte om att göra mer utan att göra annorlunda.

Fakta om Suntarbetsliv

+ Suntarbetsliv är en ideell förening och drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.
+ Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra dem tillgängliga och användbara på arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag.

Nästa artikel