Skip to main content
Hem » Maghälsa » Förstoppning eller smärta? Man ska inte behöva välja!
Sponsrad

Vad är opioidinducerad förstoppning?

Opioidinducerad förstoppning (OIC) är en av de vanligaste biverkningarna av opioider.2 Upp till 81 % av alla patienter med kronisk smärta som använder opioider lider av OIC.3 Till skillnad från vanlig förstoppning orsakas OIC av att opioider binder till morfinreceptorer (”my-receptorer”) i tarmen. När dessa receptorer aktiveras i tarmen leder det till minskning av tarmrörelser och mindre vätska i tarmen.3,4 De specifika avvikelserna som ligger bakom OIC kräver därför behandling med rätt typ av läkemedel.

Låg kunskap försvårar upptäckt

Tidig upptäckt är den viktigaste faktorn för effektiv behandling av OIC, men det finns flera faktorer som försvårar att OIC upptäcks och diagnosticeras. En faktor är den generellt låga kunskapen bland läkare om hur OIC diagnosticeras och behandlas, och hur olika diagnostiska hjälpmedel och behandlingsrekommendationer ska användas.

Dessutom är ofta medvetenheten bland läkare om OIC hos patienter som behandlas med opioider låg. Många gånger undviker patienterna att nämna OIC som en biverkan till deras opioidbehandling, utan minskar i stället hellre dosen eller avbryter opioidbehandlingen helt.1

Behandling av opioidinducerad förstoppning

Det finns olika hjälpmedel för att identifiera OIC. Dessa index kan även användas för att bedöma hur svår förstoppningen är och för att styra behandlingen.  Allmänna och tidiga åtgärder för att lindra förstoppningen är ökat vätskeintag, motion, ordination av vanliga laxermedel och att ta bort andra läkemedel som kan förvärra förstoppningen.

Många patienter med OIC får dock inte tillräcklig lindring av laxermedel och annan behandling eller en kombinationsbehandling bör då övervägas. För dessa patienter finns det alternativa behandlingar som riktas specifikt mot den underliggande orsaken till OIC och blockerar my receptorerna i tarmen.2

OIC påverkar livskvaliteten

Opioider är viktiga läkemedel för att lindra smärtan hos patienter med kronisk smärta, men förekomst av undermåligt behandlad OIC kan ha en påtagligt negativ inverkan på livskvaliteten.

För många patienter som inte erbjuds en effektiv behandling mot förstoppning är det svårt att hitta en balans mellan tillräckligt god smärtlindring och förekomst av förstoppning, vilket gör att de inte följer den ordinerade smärtbehandlingen.6

Närmare 60 % av alla patienter som tar opioider och som upplever OIC rapporterar minskat intag av smärtlindrande läkemedel för att lindra förstoppningsbesvär, till priset av ökad smärta.7

Tecken och symtom på OIC 

Kännetecken och symtom på OIC kan vara ett eller samtliga av följande6

  • Onormal krystning vid tarmtömning 
  • Gasbesvär
  • Hård och torr avföring
  • Smärta och/eller obehag i magen
  • Långt mellan tarmtömningarna
  • Känsla av ofullständig tarmtömning, av att inte ”bli färdig” när man ska tömma tarmen
  • Smärta vid tarmtömning
  • Svullnad / uppkördhet i magen

Referenser 

1.  Nelson AD, Camilleri M. Ther Adv Chronic Dis 2016;7:121–34 

2.  Kalso E, et al. Pain 2004;112:372–80 

3.  Bell TJ, et al. Pain Medicine 2009;10:35–42. 

4.  Coyne KS, et al. Clinicoecon Outcomes Res 2014;6:269–81

5.  Johanson & Kralstein. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:599–608 

6.  Andresen et al. United European Gastroenterol J 2017; 5 (Supplement 1) Abstract P1137 

7.  Epstein R, Cimen A, Benenson H, et al. Patient preferences for change in symptoms associated with opioid-induced constipation. Advances in Therapy. 2004;31(12):1263-1271.

Next article