Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Styrningen av vården spelar roll
Framtidens sjukhus

Styrningen av vården spelar roll

Foto: Shutterstock

Styrningen av vården borde syfta till bästa möjliga kvalitet. Så är det inte idag. Jag ser förbättringspotential på flera områden, framförallt när det gäller forskning, kompetensförsörjning och kunskapsspridning.  

Genom att se över sina styrsystem kan staten och regionerna kraftigt förbättra förutsättningarna för framtidens sjukvård. 

Forskarutbildade kliniskt verksamma läkare behöver bli fler

De utgör en viktig brygga mellan forskningen och det dagliga sjukvårdsarbetet. Men under de senaste decennierna har andelen disputerade läkare minskat. Läkare är idag den enda yrkesgrupp i Sverige som förlorar i livslön på att disputera. Klinisk behandlingsforskning och annan patientnära forskning har i många fall svårt att konkurrera om forskningsmedel trots att den potentiella nyttan av forskningen är stor. Det borde vara tvärtom. 


Utbildningstjänsterna behöver samordnas 

Kompetensförsörjningen i vården är helt beroende av att de vidareutbildningarna fungerar. Men trots nuvarande och framtida läkarbrist inom många specialiteter, fortsätter regionerna att utbilda för få. Styrsystemen i vården måste i högre grad uppmuntra undervisning och praktik, oavsett driftsform och vårdnivå. Staten behöver ta ett samlat grepp om utbildningstjänsterna, så som de nyligen gjort med specialisttjänstgöringen inom allmänmedicin. 

Fortbildningen måste prioriteras 

Om ny kunskap inte sprids och implementeras i vården kommer den aldrig patienterna till del. Idag får till exempel bara hälften av specialistläkarna fortbildning om nya kunskapsstöd. Och de regionala skillnaderna är stora. I Region Jämtland Härjedalen och Region Värmland uppger endast en av fem att de fått fortbildning i kunskapsstöd. Vårdgivarna måste avsätta tid och pengar för fortbildning och säkerställa att alla läkare får en individuell fortbildningsplan. Sedan behöver staten tydliggöra regionernas ansvar genom att reglera fortbildningen för läkare, så som den görs i våra grannländer. 

Kompetensförsörjningen i vården är allt för viktig för att hanteras med bristfälliga styrsystem. Både politiker och vårdchefer måste säkerställa att forskning, utbildning och fortbildning tydligt ingår i sjukvårdens uppdrag. Liksom i de beställningar och uppföljningar som görs.  

För att säkerställa att framtidens sjukhus och sjukvård får de förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag så måste vi investera i utbildning, forskning och fortbildning redan idag. 

Sofia Rydgren Stale

Ordförande, Sveriges läkarförbund

Foto: Stina Stjernkvist

Next article