Hem » Framtidens sjukhus » Vårdens lokaler
Framtidens sjukhus

Vårdens lokaler

Kunskap om verksamhet och lokaler är avgörande för effektivt nyttjande av vårdinfrastruktur. 

Lokalerna ska möjliggöra god och säker vård och möta såväl nutida som framtida utmaningar. En aktuell prövning är personalbristen inom vårdverksamhet och prognoserna visar att den även fortsatt är en kritisk faktor. Väl utformade och stödjande lokaler, en av flera åtgärder, kan stödja effektivare personalutnyttjande och främja en god och stimulerande arbetsmiljö. Men hur åstadkommer vi sådana lokaler? 

Sjukvårdssystemet i Sverige med 21 Regioner och privata aktörer, ska var och en för sig, ha tillräcklig kompetens för att äga, förvalta och förnya sjukvårdsbyggnader och lokaler. Sedan 2010 har regionerna investerat ca 120 miljarder i nybyggnader. Dessa investeringar är en satsning för framtiden. Det är därför viktigt att dessa byggnader utformas så att de är användbara på lång sikt. Hur kan regionerna tillgodogöra sig och behålla tillräcklig kunskap för att beställa komplexa byggnader och stadsdelar? 

Marie Larsson

Ordförande för Forum Vårdbyggnad

Foto: Elin Abelson

Hälso- och sjukvårdsorganisationen, som beställare, behöver driva frågorna om utveckling och effektivisering av vårdlokalerna. Kunskapen finns bland annat att hämta i utbytet mellan olika vårdgivare och inom intresseorganisationerna. 

Kunniga beställare är avgörande för funktionella och långsiktiga vårdbyggnader. Därför behöver perspektiv och kunskap om lokalutformning spridas. Vårdbyggnadsområdet är väl försett med flera ideella organisationer vars mål är att få medlemmarna att dela med sig och ta del av varandras erfarenheter. Kunskapsdelning sker genom nätverkande, konferenser och studiebesök. Forum Vårdbyggnad är en av dessa som arbetar med nätverkande och för att sprida kunskap om fysiska miljöer för vård- och omsorg inom Sverige. CVA, en del av Chalmers, är idag helt grundläggande för att knyta ihop forskning, erfarenheter, best practice och evidens inom vårdbyggnadsområdet.

Göran Lindahl

Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Foto: Cecilia Hillman

Idag sker erfarenhetsutbyte på frivillig basis mellan regionerna och genom nätverk och ideella organisationer. En statlig utredning som presenterades i augusti 2021 ”Riksintressen i hälso- och sjukvården” (SOU 2021:71) har lämnat ett betänkande som bland annat föreslår obligatorisk samverkan i planering och utveckling av vårdens lokaler mellan Regioner. Om förslaget blir verklighet skulle alltså samverkan vara obligatorisk och behovet av samlande organ för detta kunskapsutbyte ännu större. 

Sammanfattningsvis:  

  • Att utforma byggnader för långsiktig hållbarhet är en samhällsfråga som innebär att vi använder våra resurser på bästa sätt.
  • Kunniga beställare inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen är avgörande för att skapa funktionella och långsiktigt hållbara vårdbyggnader.
  • Det finns väl utvecklade nätverk och organisationer för kunskapsspridning för den fysiska miljön för vårdbyggnader i Sverige.
Nästa artikel