Hem » Framtidens sjukhus » Stort förändringstryck på hälso- och sjukvården
Framtidens Sjukhus

Stort förändringstryck på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården
Foto: Shutterstock

Hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt. Människor lever längre, vi blir fler och nya sjukdomar utvecklas. Allt större krav på hälso- och sjukvård gör att företag, forskare och lärosäten måste samarbeta mer och i snabbare takt, för att skapa hållbar nytta.

Behovet av att göra mer för mindre resurser inom hälso- och sjukvården växer sig allt större, vilket ställer stora krav på morgondagens vård. Samma krav ställs på företag, forskare och lärosäten som behöver samarbeta för att skapa lösningar. Nya behandlingsmetoder via exempelvis medicinsktekniska innovationer kan skapa bästa möjliga förutsättningar för en framtid där både patienternas, vårdpersonalens och samhällets behov tillgodoses.

Magnus Back

VD
Getinge Sverige AB

Foto: Privat

Ökade samarbeten en nödvändighet


Det är avgörande för vårt samhälle att hälso- och sjukvården fungerar effektivt och håller hög kvalitet. För att åstadkomma hållbara förbättringar behövs fler öppna ekosystem där olika företag, forskare och lärosäten samverkar, delar kunskap och tar sig an utmaningarna ur ekologiska, sociala och ekonomiska synvinklar. Historiskt och i nutid finns det många goda exempel på hur gränsöverskridande samarbeten lett fram till tekniska framsteg och innovationer som löst utmaningar.

Patienten i fokus


Patienternas behov och säkerhet måste vara grunden i allt arbete. Rätt fokus leder till ökad trygghet, säkrare behandlingar, mindre oro, kortare väntetider och bättre behandlingsresultat. I den patientfokuserade vården ingår även att skapa bästa möjliga förutsättningar för vårdpersonalen att göra sitt jobb på ett enkelt, tidsbesparande och säkert sätt. Digitalisering spelar en mer och mer avgörande och spännande roll då vi behöver ”koppla upp” och ”koppla ihop” utrustning. Lyckas integreringen av data och produkter med patienten i centrum kommer resultatet att bli en effektivare vård med ökad kvalitet och förbättrade behandlingsresultat.

Medicinsk teknik en möjliggörare


Redan vid planeringen av morgondagens sjukhus måste alla digitala möjligheter tas i beaktning när det gäller utformning av till exempel patientflöde, arbetsflöde och materialflöde. Digitala verktyg kan dessutom åskådliggöra hur vårdmiljön kommer att fungera i verkligheten när det kommer till bland annat patientsäkerhet, ergonomi och hållbarhet. Nya innovativa medicinsktekniska produkter och utveckling av befintliga lösningar kommer att behövas. För att lyckas med detta krävs tät dialog mellan medicinsktekniska företag, hälso-och sjukvård, patienter och akademin. Dessutom måste nya medicintekniska innovationer på ett säkert och snabbt sätt komma patienten och vården tillhanda. För att detta ska lyckas så är samarbete helt avgörande för att skapa hållbar nytta i framtidens sjukhus och vårt samhälle.

Nästa artikel