Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Stöd till anhöriga
Sponsrad

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram två underlag till nationell anhörigstrategi som överlämnats till regeringen. Något som varmt välkomnats av Nka.

Anhöriga själva kan behöva stöd för att orka med sin situation, men det är inte alla i landet som får tillgång till rätt stöd, eller vet hur man kan få det. Det är också viktigt för anhöriga att bli sedda, få vara delaktiga och att vården och omsorgen för deras närstående fungerar bra. Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga, men stödet ser olika ut och är ojämnt fördelat över landet. Därför har Nka länge verkat för en nationell anhörigstrategi, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Lennart Magnusson

Verksamhetschef, Nka

Foto: NKA

Var femte vuxen person i Sverige ger stöd till närstående

I Sverige är mer än en miljon vuxna anhörig till en närstående som de ger vård, hjälp eller stöd. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller omfattningen på omsorgen till en närstående, men kvinnor ger mer personlig omsorg, tillsyn och umgänge, medan männen svarar för mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd, säger Lennart Magnusson.

Den befolkningsstudie Nka genomfört visar att ju mer omfattande omsorg som ges, desto högre är risken att anhöriga ska drabbas av försämrad hälsa, livskvalitet och ekonomi. Möjligheten att förvärvsarbeta eller studera kan påverkas negativt. Det kan även bidra till minskade möjligheter till fysisk aktivitet och social delaktighet.

– Samtidigt visar studier att livskvaliteten påverkas i positiv riktning för anhöriga när deras närstående får god vård och omsorg och de själva får rätt stöd i sin omsorgsroll, säger Lennart Magnusson.

Anhörigstöd i hela Sverige

Nka arbetar sedan 2008 på uppdrag av Socialdepartementen med att stödja utvecklingen av anhörigstödet över hela landet. Områden som inkluderas i Nkas arbetsfält är anhöriga i alla åldrar, barn och vuxna som ger vård och stöd till en närstående med någon form av ohälsa, funktionsnedsättning eller är äldre.

Genom att erbjuda en kunskapsbank byggd på erfarenheter från anhöriga, närstående, professionella, vetenskapen, brukarorganisationer med flera är Nkas mål att förstärka kunskapen nationellt inom området. Nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter, inspirations-och utbildningsmaterial med mera finns att tillgå på Nkas hemsida. Nka erbjuder även poddar, webbinarier och webbutbildningar, som är tillgängliga för alla utan avgift.

– Om du själv önskar stöd eller någon att tala med om din situation kontakta ansvarig för stöd till anhöriga i din kommun. Anhöriga till närstående behöver synliggöras än mer. Både anhöriga och närstående har behov av stöd, oavsett var man bor i landet, slår Lennart Magnusson fast.

Next article