Skip to main content
Hem » Barnhälsa » Stöd till föräldrar motverkar brottsligheten
Sponsrad

Föräldrar har en unik möjlighet att främja sina barns hälsa och utveckling. Relationen mellan föräldrar och barn är också viktig för att förebygga brottslighet på lång sikt. Det är därför föräldraskapsstödet är så viktigt under barnets hela uppväxt, menar utredarna Adam Bitén och Tony Boman på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Ett starkt föräldraskapsstöd förebygger brottslighet 

På senare år har barns och ungas brottslighet fått stor uppmärksamhet, inte minst gällande gängbrottslighet. En viktig skyddsfaktor mot brott är att tidigt erbjuda stöd och involvera föräldrar, så att de kan vara delaktiga under barnets hela uppväxt, menar utredarna samstämmigt.  

–Det är viktigt att stödet i första hand levereras genom etablerade och varaktiga strukturer, såsom barnhälsovård, förskola och skola. Utöver det krävs en stödjande helhetssyn, där olika goda krafter hjälps åt för att nå föräldrar med olika förutsättningar och behov. Tillsammans kan vi skapa strukturer som ger barn och ungdomar bättre möjlighet till en bra uppväxt och goda relationer till sina föräldrar. Då minskar även risken för brott, sammanfattar Adam Bitén. 

Adam Bitén

Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Foto: Jonas Westling

Vad är föräldraskapsstöd? 

–Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra och samspel med barnet samt att stärka familjens sociala nätverk, säger Tony Boman. 

Tony Boman

Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Foto: Jonas Westling

Familjekonstellationer ser olika ut. Tony Boman betonar därför vikten av att alla som ingår i ett föräldraskap ska få tillgång till föräldraskapsstöd, inte bara biologiska föräldrar. Det kan exempelvis handla om en bonusförälder eller far- och morföräldrar som står barnet nära.  

Stärkande i föräldrarollen 

–Det är viktigt att förstå att föräldraförmågan kan variera under barnets uppväxt, och att alla barn är unika. Även föräldrar förändras med tiden. Det kan därför vara nyttigt att få tillgång till verktyg och metoder som stärker dig i din roll som förälder och ger goda förutsättningar att bygga en stark relation till ditt barn, säger Adam Bitén. 

–Jag brukar likna föräldraskapsstödet med uppmaningen man får i samband med säkerhetsgenomgången på flygresor. Där uppmanas man som förälder att ta på sin egen syrgasmask innan man hjälper sitt barn. Så fungerar det även med föräldraskapsutbildningar, de ger syre, energi och kunskap i rollen som förälder, säger Tony Boman. 

Betydelsefullt erfarenhetsutbyte 

Att använda föräldraskapsstöd som en resurs för att utveckla sitt föräldraskap handlar inte om att vara en dålig eller bra förälder. Det kan i stället handla om att följa med och utveckla föräldraförmågan genom att exempelvis ge sig själv möjligheten att diskutera utmaningar tillsammans med andra föräldrar.  

–Det är viktigt att poängtera att det inte behöver bero på brister i föräldraskapet, men som förälder möter man ofta nya utmaningar och då kan det vara nyttigt att fylla på med fler redskap och metoder i föräldraskapet. Allt för att bidra till att barnets hälsa och utveckling, säger Adam Bitén. 

Utmaning att nå alla föräldrar 

Det är kommunerna runtom i landet som ansvarar för att tillgängliggöra föräldraskapsstöd till samtliga föräldrar, från graviditeten till dess barnet är 18 år. Stödet ska vara kostnadsfritt och anpassas utifrån de lokala och individuella behoven.  

–Det är viktigt att trösklarna till föräldraskapsstöd är så låga som möjligt. Kommunerna erbjuder både grundläggande föräldraskapsstöd till samtliga föräldrar och specifikt stöd till föräldrar och barn med särskilda behov. En utmaning är att nå ut till alla föräldrar och öka kännedomen om vilken nytta stödet kan göra, säger Tony Boman.  

Next article