Hem » Barn och unga » Det är varje barns rättighet att vara trygg
Barn och unga

Det är varje barns rättighet att vara trygg

Foto: Fredrik Hjerling

Det är varje barns rättighet att vara trygg, att må bra här och nu. Att skapa trygga barn leder också i förlängningen till ett tryggt samhälle.

Därför arbetar vi på Bris för att valet 2018 ska bli valet för en bättre barndom. Att ge barn goda förutsättningar att utvecklas och lära, att stötta upp och skydda barn som far illa, att ge tidiga insatser till barn som mår dåligt utifrån deras behov, samt att motverka klyftor och segregation mellan barn – det här är alla exempel på centrala trygghetsfrågor.

”Sverige behöver arbeta för att minska klyftor”

Alla barn som växer upp i Sverige har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Sverige behöver arbeta för att minska klyftor, motverka segregation bland barn och verka för att alla barn får hopp och framtidstro, oavsett i vilket sammanhang de växer upp.

Vi är skyldiga att garantera samma rättigheter

Som ett av världens första länder ratificerade Sverige barnkonventionen 1990, och i år har riksdagen möjlighet att ta ett historiskt beslut genom att välja att göra barnkonventionen till svensk lag. Men Sverige som stat är redan skyldig att leva upp till barnkonventionen och garantera varje barn i Sverige samma rättigheter.

Barn, som är experter på sina egna liv, har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Men barn har också rätt till stöd från vuxna med kunskap och kompetens, som fattar beslut utifrån det enskilda barnets bästa.

Barn på bänk. Foto: Unsplash
Vi måste skydda våra barn och unga från orättvisorna som kan påverka deras hälsa. Det krävs att vi sätter ner foten och vågar höja rösten med våra krav! Foto: Unsplash

Skrämmande statistik

Barn i Sverige tillbringar över 20 000 timmar i skolan under sin uppväxt. Idag lämnar över 10 procent av alla barn grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Omkring 30 procent lämnar gymnasiet utan examen. Att inte klara skolan medför en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vi behöver se en skola som förmår att stötta barn utifrån deras livsvillkor. Som främjar psykisk hälsa, förebygger psykisk ohälsa och tidigt kan upptäcka och ge stöd till barn som mår dåligt.

”God omsorg är avgörande för att de ska må bra”

Att barn får en god omsorg är avgörande för att de ska må bra. Det är samhällets ansvar att ge föräldrar förutsättningar att fungera som vårdnadshavare, och att agera för barnets bästa när föräldraförmågan brister.

Stöd måste finnas för de som behöver

För att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga krävs ett tillgängligt och välfungerande stöd till familjer som behöver det, och goda kunskaper om generella riskgrupper av barn och unga, och om riskfyllda uppväxtmiljöer som gör att barn löper större risk att utveckla psykisk ohälsa. Samhället behöver komma in med tidiga kraftfulla insatser till barn i särskilt utsatta situationer i mycket högre grad än vad som sker idag.

”Barn berättar för Bris om att inte få vård och om att slussas runt”

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga kräver en tillgänglig vård av bra kvalitet – krav som vården inte förmår möta. Under 2017 växte BUP-köerna runtom i Sverige. Barn berättar för Bris om att inte få vård och om att slussas runt i systemet. De beskriver hur de påverkas av personalomsättning och resursbrister.

Förbättringspotential i många led

Hälso- och sjukvården lyckas inte leva upp till sitt uppdrag. I stället för att barn får tillgång till vård så växer vårdköerna. Den tidiga vården förmår inte ge rätt stöd, och den specialiserade vården är otillgänglig.

”Sverige behöver utforma en sammanhållen, enhetlig vårdkedja”

Sverige behöver utforma en sammanhållen, enhetlig vårdkedja som förmår möta behovet och bidra till att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi behöver också se över och kartlägga vilken vård barn och unga får tillgång till idag och hur den fungerar.

De krav vi tänker ställa

Alla barn har rätt till en god start i livet. För att förbättra barns livsvillkor i Sverige har Bris följande valkrav:

  • Säkerställ arbetet för barnkonventionens fulla genomslag i Sverige.
  • Ge högsta prioritet till arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan i Sverige.
  • Riktade insatser för jämlika uppväxtvillkor bland barn.
  • Säkerställ varje barns rätt till socialt stöd och skydd från våld.
  • Tillgodose varje barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem.
  • En skola som bättre främjar psykisk hälsa, stöttar och ger barn en bra grund för livet.
  • Alla barn ska få en god omsorg – samhället måste förstärka tidiga insatser för barn i särskilt utsatta situationer.
  • En reformerad och sammanhållen hälso- och sjukvårdskedja för barn med psykisk ohälsa.
Nästa artikel