Hem » Barn och unga » Coronapandemin slår hårdast mot barn i utsatt situation
Barnhälsa

Coronapandemin slår hårdast mot barn i utsatt situation

skolelever lekplats
I samarbete med: Myndigheten för delaktighet
Foto: Scandinav Bildbyrå
skolelever lekplats
I samarbete med: Myndigheten för delaktighet
Foto: Scandinav Bildbyrå

Coronapandemin har förändrat tillvaron för alla. Trots att barnen inte drabbats av smittan på samma sätt som vuxna, påverkas deras tillvaro. Särskilt hårt drabbas barn som redan har en mer utsatt situation. Konsekvenserna kan bli större för barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning och för barn som lever i socialt utsatta situationer.

I Sverige har nära vart femte barn en funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet (MFD) menar att barns olika förutsättningar kräver att vi lyssnar och skapar lösningar som möter en så stor mångfald som möjligt.

Barnen psykiska hälsa påverkas

Det psykiska måendet bland barn i Sverige har blivit sämre under flera år. De allra flesta barn i Sverige har det bra, men allt fler känner sig otrygga, stressande och oroliga. Barn och unga med funktionsnedsättning upplever otrygghet och oro i större utsträckning. Det är främst hur skolan fungerar och hur sociala kontakter ser ut som styr barn och ungas psykiska hälsa och mående.

Just nu innebär corona att mycket viktigt i barns liv står på paus.  Fritidsaktiviteter och mötesplatser är stängda. Gymnasieskolor undervisar helt eller delvis på distans. Den minskade kontakten med klasskamrater, vänner och andra vuxna riskerar att bidra till en ökad isolering, särskilt för barn som redan tidigare hade det tufft.

Som alla andra under corona, är barn oroliga för sin och sina närståendes hälsa. Om man tillhör en riskgrupp kan oron vara särskilt stor.

Många barn känner sig också ensamma och många som är på väg ut i vuxenlivet är oroliga för om de ska få ett arbete eller komma in på en utbildning, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.

Redan nu ser vi som en konsekvens av pandemin att barns tillgång till stöd har begränsats. Många barn som tidigare haft särskilt stöd i skolan har fått mindre hjälp under corona. Detta riskerar att få negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Det kan bli svårare att klara kunskapsmålen och i värsta fall leda till avbrutna studier.

Insatserna kan inte vänta

På uppdrag av regeringen arbetar MFD just nu med att samla in och presentera information om de konsekvenser och utmaningar som coronapandemin hittills har inneburit för flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Målet är att kunna visa på de åtgärder som kan minska negativa konsekvenser.

Läs mer här.

MFD strävar efter att visa på hur verksamheter, aktiviteter och miljöer kan planeras på ett sätt som göra att alla barn kan delta. För att åstadkomma delaktighet för alla barn krävs engagemang, samverkan och att vi utgår från barns olika förutsättningar och behov.

Vi måste ha barnens olikheter i fokus nu, så att alla barn omfattas. Barns behov går inte att skjuta upp till efter pandemin. Ett år är en lång tid för ett barn. Möter vi inte barnens behov nu, riskerar vi allvarliga och långsiktiga konsekvenser, avslutar Malin Ekman Aldén

Nästa artikel