Hem » Vård och Omsorg » Sökes: specialister inom äldrevård
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Sökes: specialister inom äldrevård

sjukhussal
sjukhussal
Foto: Unsplash.

En allt äldre befolkning behöver ökade satsningar på specialistkunskap inom äldrevård. Det handlar om att investera i framtiden. 

Kristina Iritz Hedberg

Ordförande Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Foto: Håkan Målbäck

Att det svenska välfärdssamhället dagligen utstår stora prövningar är för många ett känt faktum. Det rapporteras ofta om brist på personal och om behovet av kompetensutveckling samtidigt som också vårdbehovet förändras i vår befolkning. Ett område som särskilt berörs av förändrade behov är äldrevården. Där har man länge kämpat med att rekrytera kompetent personal.

Saknas specialister inom äldrevård

– Redan idag är kompetensbristen inom äldrevården stor och rapporter visar att utmaningen består även i framtiden. Det saknas sjukskörskor med specialistkompetens, geriatriker och om bara några år kommer det att saknas mellan 120 – 160 000 undersköterskor inom äldrevården. Detta i ett samhälle där vi blir allt fler som lever allt längre, säger Kristina Iritz Hedberg, ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård.

Krävs en stor kunskap om innebörden av åldrande

Utmaningen är inte enbart att det saknas personal utan att det saknas personal med specialistkunskap. Inom äldrevården möter man äldre personer med komplexa sjukdomsbilder och en stor andel multisjuka patienter. Komplexiteten kräver en personcentrerad och multiprofessionell vård som inte bara handlar om att omhänderta fysiska problem, menar Kristina Iritz Hedberg.

– Det krävs också en stor kunskap om innebörden av det naturliga åldrandet och om vad det innebär att bli äldre, både fysiskt, psykiskt och existentiellt, säger hon.

Jämlik och icke-diskriminerande

I grunden handlar riktade satsningar på ökad expertis inom äldrevård om en jämlik och icke åldersdiskriminerande vård som också är samhällsekonomiskt effektiv. För huvudmännen medför det inte bara specialistkompetens inom områdena gerontologi och geriatrik utan också ökad effektivitet med bättre planering och ledarskap. För enskilda medarbetare innebär en specialistutbildning en investering i ett viktigt framtidsyrke och möjligheten till en karriär.

Finns stora möjligheter

– Utvecklingsbehovet inom äldrevården är stort inom alla delar och vi ser också stora möjligheter vad gäller välfärdsteknologi och ehälsa. Som specialistsjuksköterska finns möjligheter att bidra till att driva det utvecklingsarbetet framåt för att i slutänden kunna erbjuda en personcentrerad, säker och nära vård i hemmet.

Krävs nya strategier

Det finns mycket som oroar med dagens utveckling som alltså pekar på brister i antal medarbetare samt kompetens. Kristna Iritz Hedberg ser dock inte läget som nattsvart. Det som krävs nu är strategier som säkrar den satsning på specialister inom äldrevård som hela vår befolkning förtjänar. Vi kommer alla att bli äldre. Kommande generationer kommer att leva längre än vad vi gör nu.

– Äldrevården kommer att utgöra en allt viktigare roll i vårt välfärdssamhälle i framtiden så att satsa på specialistkunskap idag är att satsa på framtiden, avslutar Kristina Iritz Hedberg.

Läs mer här.

Nästa artikel