Skip to main content
Hem » Diabetes » Tätare kontakt mellan läkare och diabetespatienter med modern teknik
Diabetes

Tätare kontakt mellan läkare och diabetespatienter med modern teknik

diabetes
diabetes
Foto: Shutterstock

Studier visar att personer med diabetes som kallas till mer frekventa läkarbesök ofta uppnår en bättre glukoskontroll. Med hjälp av modern digital teknik som tillhandahåller beslutsstöd för sjukvården kan diabetesläkare i framtiden ge en automatiserad återkoppling så ofta som var 14:e dag och med detta agera mer preventivt och fokusera mer på de personer som har störst vårdbehov. En kommande medicinsk studie ska kartlägga hur modern teknologi kan användas för att stärka samverkan mellan diabetesmottagningen och diabetespatienter.

Hösten 2022 inleds en medicinsk studie på vuxna och barn med diabetes i Region Halland. Studien leds av Peter Adolfsson, diabetesläkare och barnöverläkare i regionen.

−För 1,5 år sedan etablerade vi ett konsortium som bidrar till utvecklingen av en modell där vi samlar nyckeldata om diabetespatienter från olika system under ett och samma paraply. Genom att låta ett intelligent IT-system analysera patientdata kan det på ett enkelt och smidigt sätt kategorisera diabetespatienter utifrån hur deras nuvarande vårdbehov ser ut, säger Peter Adolfsson.

Kontinuerlig analys av patientens glukosvärde

Traditionellt sett bokar läkare en ny läkartid med diabetespatienter baserat på hur deras glukosvärden ser ut vid tidpunkten för kontrollen. Med den typ av IT-system som ska testas i Peter Adolfssons studie kan läkaren i stället följa patientens utveckling genom att kontinuerligt analysera aktuella glukosvärden. Det ger sjukvården bättre möjligheter att agera förebyggande genom att snabbt kontakta patienter som exempelvis riskerar en snabb försämring.

−I dagsläget kallar sjukvården vuxna diabetespatienter till återbesök med mellan sex och tolv månaders intervall. Under den tiden kan en patients hälsostatus hinna förändras markant. Med regelbunden analys av hälsodata kan läkare följa patienternas utveckling på ett helt annat sätt, vilket i förlängningen gör att sjukvården kan prioritera sina resurser på ett bättre sätt, säger Peter Adolfsson.

diabetesläkare

Peter Adolfsson

Diabetesläkare & Överläkare, Region Halland

Foto: privat

Förbättrad tvåvägskommunikation mellan läkare och patient

När han testade IT-verktyget i en ”proof of concept-studie” tog det 25 minuter att kategorisera 140 diabetespatienter utifrån deras aktuella hälsostatus och vårdbehov. Att göra den typen av analys utan intelligenta IT-system skulle ta uppemot 50 timmar.  Ambitionen är att det här på sikt kan leda till en mer jämlik och kostnadseffektiv diabetesvård där resurserna styrs till rätt patient vid rätt tillfälle. Här finns även möjlighet att addera fler funktioner via AI och machine learning.

−Vi vill även undersöka möjligheten att öppna upp för en asynkron chatt, vilket ger patienterna tillgång till en enkel och smidig kontaktväg till sin läkare. Om deras värden har försämrats kan de exempelvis kontakta sin läkare digitalt och boka in en extra kontroll. Den här typen av intelligenta verktyg öppnar upp för en helt ny typ av dialog mellan diabetesmottagningar och de diabetespatienter man skall bistå. Det kan bidra till att modernisera diabetesvården och förändra hela diabetesmottagningarnas arbetssätt, säger Peter Adolfsson.

Studien genomförs av Region Halland, startar hösten 2022 och ska pågå i sex månader.

Next article