Hem » Barnhälsa » Nils; framtiden är din!
Barnhälsa

Nils; framtiden är din!

Barnplantorna
Barnplantorna
Foto: Barnplantorna

Barnplantorna är på besök hemma hos Camilla och Henrik i Norrköping. De har två barn, Nils fem år och Valter 2 1/2 år. Liksom många andra hade de innan Nils föddes aldrig träffat någon döv person förut. Vid alla ”hemma-hos”-besök som vi i Barnplantorna gör framkommer alltid hur viktigt införandet av hörselscreening på nyfödda var.

Från hörselscreening till chockbeskedet

Liksom alla bebisar i Sverige så kollades Nils hörsel på BB. Inga svar erhölls. Testet gjordes därför om. Nu började en viss oro smyga sig på Camilla och Henrik. De fick snabbt remiss till ÖNH-kliniken på universitetssjukhuset i Linköping. Där träffade de doktor Leif Hergils som konstaterade.

– Hörselnerven reagerar inte på stimuli. Nils är döv.

Camilla och Henrik fick veta att Nils aldrig skulle uppfatta tal, men fick också omgående information om cochleaimplantat-behandling.

– Naturligtvis var detta en stor chock för oss båda, säger Henrik. Vi hade vid den tidpunkten väldigt få vänner som hade barn. Dessutom var ju Nils vårt första barn så vi visste inte hur det borde bara.

– Under denna första tid utvecklades Nils visuella sinne snabbt och ibland tyckte vi att han hörde.

Samma dag som de träffade doktor Leif Hergils, fick de även träffar kurator och specialpedagog Madeléne Johansson. Det slutgiltiga beskedet om Nils dövhet drog dock ut på tiden. Först när Nils var nio månader gammal gjordes en hjärnstamsaudiometri under narkos. När svaret på hjärnstamsaudiometrin visade på dövhet så fick de snabbt operationstid.

CI inget svårt beslut

Vid samtalet med läkaren så hade Camilla och Henrik aldrig hört talas om cochleaimplantat, men som de båda fastslår.

Vi bestämde oss på studs och gick hem och googlade mer information om CI.

Specialpedagogen Madeléne Johansson såg till att de omgående fick träffa andra familjer till barn med CI så att de skulle känna sig trygga i valet av CI. Hon informerade också om att det finns en patient/föräldraorganisation, Barnplantorna.

Nils hade inga balansproblem

Vid 11 månaders ålder CI-opererades Nils. Inkopplingen gjordes 4 veckor efter operationen. Redan före operationen hade Nils börjat gå och Camilla och Henrik var lite oroliga hur det skulle bli med det när han var nyopererad, men Nils uppvisade inga balansproblem.

Vi ställer gärna upp och informerar och stöttar andra familjer, understryker Camilla och Henrik. Vi uppskattar verkligen att vi fick träffa andra.

Som av en händelse bor det två familjer till som har barn med cochleaimplantat i området.

Nils blev snabbt heltidsanvändare

Nils gillade sina CI-processorer med en gång och har aldrig tagit av dem.

Varför Nils föddes döv vet inte Camilla och Henrik. Det lär förbli en gåta, men de fokuserar inte på det.

-När lillebror Valter låg i magen så märkte jag att hann rörde sig i magen på ett sätt som inte Nils gjorde, berättar däremot Camilla.

Både Camilla och Henrik berättar gärna när folk undrar.

-Då säger vi att Nils är hörselskadad och förklarar varför, säger Henrik. Det har hänt att folk har sagt ”är det CI han har?” Annars säger vi att CI är för att Nils ska höra, ungefär som andra har glasögon för att se.

Vi har bra stöd från anhöriga

Hur har far-och morföräldrar upplevt beskedet om Nils dövhet och senare CI-behandling? Vi vet att stödet från omgivningen är mycket väsentligt.

– Alla i vår omgivning har mottagit beskeden väl och var och är otroligt stödjande, berättar Camilla. Farmor är dessutom pensionerad lärare och specialpedagog! Hon vet hur viktigt det är med språkutveckling och kan bekräfta för oss att Nils är åldersadekvat i sitt språk.

Förskolan: ”Det är ingen skillnad…”

På förskolan har personalen från allra första början varit mycket positiva. Madeléne, specialpedagogen har varit där och informerat om Nils och hans CI och hörselnedsättning.

-Personalen är nyfikna, säger Camilla.

Personalen säger också att de ser ingen skillnad på Nils och de andra barnen, trots att de är observanta. Han hänger med bra i leken och vid samlingar. Han har just nu inga extra behov utöver de andra barnen och han har ingen assistent. De har på förskolan lässtund alla dagar i ett lugnt rum och Nils hänger gärna med på det.

Nils, framtid ser ljus ut

Både Camilla och Henrik vill ligga steget före för att redan nu planera för Nils skolstart, även om det är några år dit fortfarande. Det finns en skola i närheten. Specialpedagogen har dessutom goda erfarenheter från denna skola.

Vi pratar om Nils framtid och både Camilla och Henrik ser ljust på den.

Vi är beredda att kämpa om det skulle bli svårt i skolan, konstaterar Henrik.

Nils har en bra familj. Han är social och nyfiken och har redan många kompisar. Goda förutsättningar som är viktiga för Nils utveckling; som är viktiga för alla barns utveckling.

Camillas och Henriks goda råd: Gå med i Barnplantorna

Vilka goda råd har de till andra familjer där CI, hörapparater eller andra typer av hörselimplantat är nytt för dem? Gemensamt konstaterar de att det är viktigt att se positivt på framtiden även om det initialt kan vara dramatiskt. TÄNK POSITIVT.

-Var nyfiken, läs mycket och skaffa kunskap. Se möjligheter, säger Henrik.

Gå med i Barnplantorna. Alla regionala träffar har givit oss så mycket, inflikar Camilla.

Vilket positivt besök. Under besöket leker Nils och Valter. Ingen skillnad mellan dem märks i leken. Nils språk är definitivt åldersadekvat och han uppfattar omedelbart vad jag säger, som han aldrig har träffat förut och som pratar en helt annan dialekt än vad man gör i Norrköping. Fantastiskt.

Tack för inblicken i er familj Camilla, Henrik, Nils och Valter.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Nils; framtiden är din!
Sponsrad

Tidigt stöd i form av cochleaimplantat är avgörande för hörselnedsattas språkutveckling

För barn som föds med måttlig-grav hörselnedsättning är det avgörande för den framtida språkutvecklingen att så tidigt som möjligt få tillgång till cochleaimplantat. Flera oberoende studier visar att tidig intervention med cochleaimplantat resulterar i bättre uttal och ökad talspråksförståelse.

Cochleaimplantat är vanligt bland barn som är födda döva eller som har drabbats av måttlig-grav hörselnedsättning tidigt i livet. Cochleaimplantat består dels av en yttre ljudprocessor som tar emot och överför ljudsignaler och dels ett inopererat implantat med elektrod som förs in i hörselsnäckan. Elektroden direktstimulerar hörselnerven som i sin tur sänder signalerna vidare till hjärnan där tolkning av ljud sker, vilket bidrar till att barn som tidigare varit döva får tillgång till hörsel via elektronisk väg.

− Cochleaimplantatet förmedlar ljud från barnens omgivning till hjärnan, som i sin tur analyserar och tolkar ljuden i hörsel- och språkcentra, säger Ulrika Löfkvist, logoped och forskningskoordinator på sektionen för hörselnedsättning på Karolinska Institutet samt universitetslektor på Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Med-el Ulrika

Ulrika Löfkvist

Universitetslektor, Institutionen för Folkhälsa & vårdvetenskap, Uppsala Universitet/Region Uppsala.

Foto: Shane Colvin  

Ju tidigare desto bättre

När ett dövt barn är utan hörselhjälpmedel och därmed inte kan ta till sig hörselintryck utvecklas det som kallas för auditiv deprivation, vilket innebär att hjärnan börjar omorganisera sig och fokusera mer på att tolka andra sinnesintryck i stället för auditiva signaler. Ju äldre barnet är när hen får sitt första cochleaimplantat, desto svårare är det för hjärnan att ställa om och omorganisera sig och åter börja tolka hörselintryck. Det beror på att hjärnan är som mest plastisk och omformbar de första åren i livet, och framförallt det första levnadsåret.

Forskning har visat att om man opererar in cochleaimplantat innan barnet är omkring 9 månader så förkortas tiden med auditiv deprivation och hjärnan kan dra nytta av naturlig neoroplasticitet, vilket förbättrar barns möjlighet att utveckla tal och språk mer i synkroni med sin kronologiska ålder.

– Av studier framgår att barn med hörselnedsättning som opererats före nio månaders ålder har en mer adekvat tidig språkutveckling än barn som opererats efter arton månaders ålder, säger Ulrika Löfkvist, som nu forskar om de longitudinella effekterna av operationsålder, bland annat gällande ordkunskap och kognitiva färdigheter hos tonåringar som började använda cochleaimplantat tidigt i livet och i jämförelse med kontrollgrupp som har typisk hörsel.

Nästa artikel