Hem » Vård och Omsorg » Välfärdsteknik ökar äldres livskvalitet
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Välfärdsteknik ökar äldres livskvalitet

Foto: Getty Images

Ökad trygghet och mer självständighet. Välfärdsteknik innebär många möjligheter. Men den nya tekniken är också en förutsättning för att klara morgondagens äldreomsorg.

Inom tio år beräknas antalet personer över 80 år i Sverige öka med mer än 50 procent. Det innebär att äldreomsorgen kommer att ställas inför stora utmaningar i framtiden.

– Den moderna tekniken är absolut nödvändig för att möta framtidens behov inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver i betydligt större utsträckning ta del av de möjligheter som digitaliseringen innebär, säger Peter Larsson som är seniorrådgivare på intresseföreningen Sveriges ingenjörer.

Peter Larsson

Seniorrådgivare på intresseföreningen Sveriges ingenjörer

Foto: Maria Gill

Ökad självständighet

För två år sedan utsågs han till regeringens särskilda utredare gällande digitalisering i äldreomsorgen. I mars i år överlämnade han betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst till socialdepartementet. Uppdraget från regeringen har varit att analysera vilka hinder som ligger i vägen för att möjliggöra användandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Uppdraget har också inneburit att ge förslag på åtgärder som främjar införandet av digital teknik på ett bredare plan. Välfärdsteknik är idag underutnyttjad i äldreomsorgen men det finns modern teknik att tillgå som ökar individers självständighet och oberoende.

Sensor och kamerateknik

– Mycket av tekniken handlar om gps-larm och trygghetslarm som ökar rörelsefriheten för personer med orienteringsproblem. Det finns också olika sensor- och kameratekniker för tillsyn, vilket innebär att man inte behöver störa en person med fysiska besök. I framtiden kommer sensortekniken vara viktig i upptäckten av nya sjukdomar och för att utveckla förebyggande strategier.

Nationellt centrum

Utredningen slår fast att digitaliseringen skulle kunna påbörjas på ett bredare plan redan nu. Men för att kunna sätta igång krävs det ett robust bredband över hela landet och ökad kunskap och utbildning. Utredningen föreslår också att ett nationellt centrum bildas vars uppgift ska vara att driva på digitaliseringen och teknikutvecklingen inom äldreomsorgen.

Minskat ekonomiskt tryck

Peter Larsson menar att digitaliseringen är absolut nödvändig för en god äldreomsorg. Ökat oberoende och bättre och säkrare vård är några av vinsterna. Välfärdsteknik ökar också effektiviteten så att trycket på den offentliga ekonomin minskar.

– När man förbättrar kvaliteten på omsorgen minskar antalet läkarbesök och sjukhusvård.

Peter Larsson tror också att utbildning och digitaliseringen i äldreomsorgen är viktig för att locka fler till att arbeta inom vården.

Lagskydd åt titeln undersköterska

– Jag brukar jämföra med barnomsorgen där man idag ställer höga krav på kvalitet och utbildning. Att ge lagskydd åt titeln undersköterska skulle kunna vara ett sätt att arbetet i äldreomsorgen blir mer attraktivt, säger han och fortsätter.

– Med ökad väldfärdsteknik blir personalens ansvarstagande större och det höjer yrkets status. Därför är det viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen får möjlighet att specialisera sig och sedan föra den kunskapen vidare, avslutar Peter Larsson.

Nästa artikel