Hem » Vård och Omsorg » Omvårdnad, kunskap och trygghet vid livets slut
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Omvårdnad, kunskap och trygghet vid livets slut

Foto: Anna Tärnhuvud, Betaniastiftelsen
I samarbete med Betaniastiftelsen/Palliationsakademin.
Foto: Anna Tärnhuvud, Betaniastiftelsen
I samarbete med Betaniastiftelsen/Palliationsakademin.

Allvarlig sjukdom drabbar mer än bara kroppen. Det berör alla områden i livet för den som är sjuk, liksom livet för de närstående. God, trygg och kvalitativ vård är avgörande i livets slutskede. Genom Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning Palliation ABC ges vårdpersonal viktiga verktyg för att säkerställa omvårdnaden.

Varje år dör 90 000 människor runt om i landet. Behovet av god vård i livets slutskede är av största vikt både för den sjuke och dennes närstående. Trots det skiljer sig vården åt i kvalitet, vilket beror på bostadsort, sjukdomsdiagnos och ålder. Statistik visar att kommuner och landsting lyckas bättre i vården av personer med cancer men sämre i akutsjukvården, vården av personer med demens och de med hjärtsvikt/KOL.

– Vi måste få en jämlik palliativ vård, där inget lämnas åt slumpen. För att lyckas, måste vårdpersonalen ha väl underbyggd kunskap vilket skapar trygghet både för patient och närstående, säger Johan Sundelöf, Betaniastiftelsens programchef i palliativ vård och äldreomsorg, samt överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fortbildning i palliativ vård

Allmän palliativ kompetens måste finnas i alla delar av vårdkedjan och stöttas av specialiserade konsultteam som går in då det lokala teamets kompetens inte räcker till. Den 3,5 timmar långa webbutbildningen Palliation ABC innebär en möjlighet till fortbildning för personal inom vård och omsorg. Förutom att vara avgiftsfri så baseras den på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god palliativ vård. Utbildningen har gåtts av cirka 16 000 personer och påbörjats av 11 000. Förhoppningen är att det ska bli till ringar på vattnet som sprids vidare bland vårdkollegorna.

Förhoppningsvis leder reflektionerna till ett förbättringsarbete av rutiner och med det en tryggare vård.

Reflektioner och förbättringsarbete

– Utbildningen ger en bra grund att stå på och personalen förstår ursprunget till sitt arbetssätt. Framförallt väcker den reflektioner och frågor som varför, hur och vad. Vidare ger utbildningen en chans att förstå till exempel smärtlindring och det samverkande teamarbetet. Det blir en form av kvalitetssäkring för den som är sjuk och dennes närstående. Förhoppningsvis leder reflektionerna till ett förbättringsarbete av rutiner och med det en tryggare vård, säger Johan Sundelöf.

Petronella Carrizo, sjuksköterska Bräcke diakoni tycker att Palliation ABC var enkel och lättförståelig.

– Den ger grundläggande kunskap och är ett bra verktyg för alla som jobbar inom äldreomsorgen då vi ofta möter personer som är i ett palliativt skede och vi behöver vara professionella i våra möten med dem och deras anhöriga, säger Carrizo.

Kvalitetssäkring genom certifiering

Fortbildning och handledning är huvudmännens ansvar. Personal som arbetar med palliativ vård bör fortlöpande vidareutveckla sin kunskap. För de vårdenheter som ytterligare vill kvalitetssäkra sin vård och omsorg utvecklar Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni en utbildningsmodellen Palliation ABC-certifiering som kommer att erbjudas vårdenheter 2021. Modellen ska bland annat ge pedagogiska verktyg för implementering. 

– Certifieringen ger ett kraftfullt verktyg som visar om verksamheten uppfyller målen i den palliativa vården, menar Johan Sundlöf.

Läs mer här.

Next article