Hem » Psykisk Hälsa » Viktigt att bryta stigmatiseringen kring schizofreni
Psykisk Hälsa

Viktigt att bryta stigmatiseringen kring schizofreni

Schizofreni är en psykisk sjukdom som ofta drabbar unga personer. Det är en kronisk sjukdom vars symtom numera ofta kan lindras på ett effektivt sätt med bland annat läkemedelsbehandling.

Samtidigt utsätts schizofrenipatienter ofta för stigmatiserande åsikter och fördomar som i sin tur kan bidra till självstigmatisering.

– I en population på 100 000 personer diagnostiseras i genomsnitt 15 personer årligen med schizofreni. Eftersom det är en kronisk sjukdom så kan individen oftast inte bli helt frisk. Däremot har det gjorts stora framsteg på behandlingssidan på senare år, säger Lena Flyckt, psykiater, docent och initiativtagare till forskningsprojektet KaSP, Karolinska Schizophrenia Project, med en tvärvetenskaplig forskargrupp som forskar på schizofreni ur såväl biokemiska som kliniska aspekter.

Orsakas delvis av immunologiska faktorer

Forskarna är ännu inte helt eniga angående vilka faktorer som orsakar schizofreni, men ärftlighet tros vara en bidragande faktor. Det finns även starka vetenskapliga belägg för att immunologiska faktorer som genererar en avvikande utveckling av hjärnan kan bidra till sjukdomsutvecklingen. Kliniska studier pågår därför med antiinflammatoriska läkemedel, som kan bidra till att lindra symtomen.

Det är viktigt att läkare behandlar schizofrenipatienter som sin jämlike

– Det är viktigt att läkare behandlar schizofrenipatienter som sin jämlike. På senare år har allt mer vikt lagts vid att patienten ska vara delaktig i de beslut som fattas kring deras vård och behandling. Patienten har exempelvis rätt att få veta vilka behandlingsalternativ som finns och vilka eventuella biverkningar de kan ha. Historiskt sett har läkare stått högst upp på hierarkin, men numera står patienten och dess anhöriga högst, säger Lena Flyckt.

Stigmatiseringen bör minska

Schizofreni är den patientgrupp som tvångsvårdas mest och räknas dessutom av WHO som en av världens tio mest handikappande sjukdomar, alla kategorier. Samtidigt finns det ljus i tunneln för schizofrenipatienter och dess anhöriga. Klinisk forskning visar att en person som diagnostiserats med schizofreni kan leva ett relativt normalt liv med hjälp av den behandling som numera finns beskriven i våra nationella riktlinjer.

Det finns många fördomar om schizofreni

– Medan stigmatiseringen för psykisk sjukdom i allmänhet har minskat så har stigmatiseringen av individer med schizofreni dessvärre inte minskat i samma omfattning. Det finns många fördomar om schizofreni, bland annat att det avvikande beteendet vid sjukdomen kan fostras bort och att en person med schizofreni har uppdelade personligheter. Det är angeläget att stigmatiseringen för denna patientgrupp minskar framöver, säger Lena Flyckt.

Next article