Hem » Kvinnors Hälsa » Viktigt att uppmärksamma havandeskapsförgiftning
Kvinnokroppen

Viktigt att uppmärksamma havandeskapsförgiftning

Tre stycken läkare.
Tre stycken läkare.
Maria Andersson, Stefan Hansson och Grigorios Kalaphotharakos. Foto: privat.

Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, är en allvarlig sjukdom som både behöver upptäckas tidigt och följas upp efter förlossningen. Om det inte görs ökar kvinnans risker betydligt för att utveckla kardiovaskulär sjukdom senare i livet.

Det konstaterar professor och överläkare Stefan Hansson vid Lunds Universitet som forskat på preeklampsi under många år. Ett av de största problemen idag är att informationen till de gravida är undermålig vilket kan få allvarliga konsekvenser.

– Om inte kvinnor är medvetna om vad preeklampsi är och vilka framtida konsekvenser det kan få så uppmärksammar de inte tidiga signaler om att de drabbats.

Preeklampsi, kallat havandeskapsförgiftning, är ett syndrom med högt blodtryck under graviditeten. Symptomen är ofta diffusa såsom svullnad och huvudvärk. Varje år drabbas 3-7 procent av samtliga gravida kvinnor.

– I Sverige upptäcks preeklampsi oftast i tid, men globalt orsakar det en stor dödlighet hos foster och mödrar. Det finns olika svårighetsgrader och risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar varierar med svårighetsgraden, upp till 8 gånger högre risk om man haft en allvarlig form. Har man utvecklat eklampsi, den svåraste formen, påverkas även hjärnans funktion och det finns risk för framtida kognitiv nedsättning.

Mer kunskap hos kvinnorna avgörande

Stefan Hansson vill därför att mödravården redan vid inskrivningssamtalet informerar mer om preeklampsi, och att de även systematiskt kontrollerar om den gravida kvinnan finns i någon högriskgrupp.

– Då det finns förebyggande behandlingar att ge till högriskgrupper skulle ett antal kvinnor kunna slippa att drabbas om de identifieras tidigt. En svensk expertgrupp har precis publicerat nya Svenska evidensbaserade riktlinjer på uppdrag av SFOG som vi rekommenderar alla att följa.

Ett diagram.

Maria Andersson ingår som doktorand i Stefan Hanssons forskargrupp och är mitt inne i en studie där hon intervjuar gravida kvinnor i Lund och Malmö om deras kunskap om preeklampsi.

– De preliminära resultaten visar både en mycket låg kunskap om sjukdomen och en stor variation i vilken information som ges till gravida. Resultaten visar även att eftervården är både bristfällig och ojämlik.

Diabetes, högt blodtryck och högt BMI ökar risken

Grigorios Kalapotharakos har som doktorand fokuserat på de mekanismer som orsakar preeklampsi och även sambanden mellan preeklampsi och den ökade risken för kardiovaskulära sjukdomar senare.

– Preeklampsi är en heterogen sjukdom; hos vissa växer fostret långsammare, vissa drabbas tidigare och andra senare. Heterogeniteten gör det svårare att identifiera specifika mekanismer och samband. Det vi vet är att riskfaktorerna för preeklampsi är desamma som för kardiovaskulära sjukdomar generellt, som diabetes, högt blodtryck och högt BMI.

De har även kunnat följa hur preeklampsi påverkar mammans hjärta och blodkärl, en påverkan som hos vissa kvarstår även efter förlossningen och kan öka risken för framtida kardiovaskulära sjukdomar.

Stefan Hansson har tillsammans med professor Bo Åkerström lyckats identifiera ett protein, alfa-1-microglobulin (A1M), som kan vara grunden till ett framtida läkemedel mot preeklampsi.

Nästa artikel