Home » Beroende och missbruk » Sluta röka och snusa – vad är best practice?
Beroende och missbruk

Sluta röka och snusa – vad är best practice?

Det är lätt att bli förvirrad om vilka råd som egentligen gäller för att sluta med tobak. Industrin når ut med sina budskap men experter har det svårare.

Psykologer mot Tobak är en organisation som har specialiserat sig på tobaksavvänjning och här beskriver vi vad som är best practice idag.

Socialstyrelsen har publicerat ”Nationella Riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” där riktlinjerna bygger på gedigen forskning som har granskats av vårt lands främsta oberoende experter. I riktlinjerna slår man fast följande: för att sluta röka är det mest effektiva ”rådgivande samtal” av utbildade tobaksavvänjare i kombination med läkemedel ‒ receptfria nikotinläkemedel eller receptbelagda mediciner för rökavvänjning.

Nästan hälften vill sluta

Samma sak gäller för att sluta snusa, även om underlaget för att rekommendera läkemedel är betydligt svagare.

“Både rökare och snusare kan få hjälp per telefon”

De flesta som röker och nästan hälften av snusarna vill sluta. Tobaksavvänjning är en KBT-inriktad rådgivning och behandling som rökare och snusare ska kunna få på varje vård- och hälsocentral. Det erbjuds även på många håll på sjukhus, inom mödravården, företagshälsovården, tandvården, ungdomsmottagningar och elevhälsan. Både rökare och snusare kan få samma hjälp per telefon av Sluta Röka-linjen 020-84 00 00. Som komplement finns appar för rökavvänjning: Rökfri för vuxna och Fimpaaa! för ungdomar, liksom böcker om att sluta med tobak.

Jag vill sluta röka
Foto: Mats Lundqvist

Risken ökar för dödliga komplikationer

Det saknas vetenskapligt stöd för att rekommendera snus som rökavvänjningsmetod. Om man börjar snusa behåller man dessutom sitt nikotinberoende och fastnar i ett bruk med skadliga hälsoeffekter. Bland annat ökar risken för dödlig hjärtinfarkt och stroke samt för diabetes, och för foster kan det snus som mamman konsumerar vara dödligt.

“E-cigaretten rekommenderas inte”

E-cigaretten rekommenderas inte heller för rökavvänjning. Det finns inte mycket forskning om e-cigaretten som avvänjningsmetod. Enligt några få kontrollerade vetenskapliga studier ligger effekten i nivå med nikotinläkemedel. Men e-cigaretter kan för många faktiskt försvåra rökstopp.

Ingenting är lika farligt

Det beror på att rökaren inte slutar helt utan använder e-cigaretter parallellt med vanliga cigaretter, och det ger inte särskilt stora vinster för hälsan eftersom de röker de återstående cigaretterna desto intensivare. Därför rekommenderas alltid att sluta helt med vanliga cigaretter eftersom ingenting är lika farligt för hälsan.

För hypnos och akupunktur som rökavvänjningsmetoder är forskningsstödet mycket svagt. Läs mer på vår webb tobaksstopp.nu, en etablerad källa till information på tobaksområdet.

Next article